طراحی واکسن بر پایه DNA به منظور پیشگیری از بیماری خود ایمن ام .اس با کمک مخمرساکارومایسس سرویزیه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,517

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FCNFM01_043

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی سیستم عصبی مرکزی می باشد درمان قطعی برای این بیماری شناخته نشده است و درمانهای موجود صرفا استفاده از داروهایی جهت کند نمودن بیماری می باشد، که پاسخ های ایمنی را هدف قرار داده و برای سلول های خود واکنش پذیر منتخب نیستند؛ هدف از این مطالعه بررسی راهکارهای القا تحمل زایی نسبت به آنتی ژنهای اختصاصی میلین به عنوان درمان می باشد؛ که تحقق این راهکار منتج شدن روش های واکسیناسیون می باشد. مواد و روش: در جهت بررسی این موضوع با استفاده از مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی و محاسبات بیوانفورماتیک، اپی توپهایی از پروتیینهای اساسی میلین ) ( MBP وگلیکو پروتیین اولیگو دندروسیت ) MOG )که خاصیت آنتیژنی بالایی داشتند انتخاب شدند .سپس ترادف کد کننده این اپی توپ ها مشخص شد و در نرم افزار تحت وب JCat جهت کلون سازی و بیان در مخمر ساکارومایسس سروزیه بهینه سازی شدند. یافته ها: توالیهای سنتز شده و وکتور بیانی مخمر جهت ایجاد انتهای چسبنده مورد هضم آنزیمی با EcoRI و AscIقرار گرفتند، سپس عمل الحاق با T4 لیگاز بر روی آنها صورت گرفت و در نهایت وکتور نوترکیب در مخمر ساکارومایسس سروزیه با موفقیت ترانسفورم شد و سویه مورد انتخاب قرار گرفت.نتایج: این نوع از واکسن ها نیاز به استفاده طولانی مدت از داروهای سرکوب کنندهی سیستم ایمنی را کاهش می دهند .همچنین قابلیت پیشگیری از بیماری اماس را نیز داشتهاند بنابراین واکسن DNA وسیله ای در جهت توسعه پیشگیری و درمان موثر برای بیماری ام اس به حساب می آید.

نویسندگان

فاطمه بنی شریف دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه ژنتیک،دانشکده علوم،دانشگاه شهرکرد،شهرکرد،ایران

محسن مبینی دهکردی

استادیار، گروه ژنتیک،دانشکده علوم،دانشگاه شهرکرد،شهرکرد،ایران-

مصطفی شخصی نیایی

استادیار، گروه ژنتیک،دانشکده علوم،دانشگاه شهرکرد،شهرکرد،ایران-

کریم مهنام

استادیار، گروه زیست شناسی،دانشکده علوم،دانشگاه شهرکرد،شهرکرد،ایران-