مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 14، شماره 34

تاریخ نمایه سازی مقالات: 25 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 228