مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 11، شماره 23