مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 12، شماره 24