مقالات فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 1، شماره 1