فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی

expert-scientific journal spatial locational researches

فصلنامه علمی پژوهشهای مکانی فضایی براساس جلسه ی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ به شماره ی ثبت ۸۷۵۳۹ هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشاردریافت نموده است. هم چنین چشم انداز این فصلنامه ارتقا رتبه علمی (کسب رتبه علمی- پژوهشی) از وزارت علوم و تحقیقات است.

فصلنامه پژوهش های مکانی فضایی در راستای انتشار یافته ها و دستاوردهای علمی از کلیه اساتید، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران حوزه شهرسازی ، جغرافیا، جامعه شناسی و اقتصاد در محورهای زیر مقاله می پذیرد:

طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، فضای شهری، اجتماع شهری، سلامت شهری، اقتصاد شهری

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات