مقالات فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی، دوره 2، شماره 3