مقالات فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی، دوره 1402، شماره 26