فصلنامه جغرافیای سیاسی

Journal of Political Geography

این مجله به عنوان یک مجله پژوهشی بین رشته‌ای در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی است و برای چاپ و انتشار مقالات علمی- پژوهشی در زمینه جغرافیای سیاسی،ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی ،جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری،علوم سیاسی و روابط بین الملل در نظر گرفته شده است. از این رو از استادان،دانشجویان، محققان و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا آثار و مقالات پژوهشی خود را در زمینه‌های زیر جهت بررسی و چاپ به دفتر مجله ارسال کنند:

مطالعات نظری در زمینه مباحث جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک؛
نقش فناوری های جدید IT وICT در جغرافیای سیاسی ، آمایش و سازماندهی سیاسی فضا؛
آمایش دفاعی و امنیتی فضا؛
جهانی شدن و ارتباط آن با جغرافیای سیاسی؛
 ارائه نظریه ها ، الگوها و مدل ها در زمینه جغرافیای سیاسی؛
 جغرافیای سیاسی فضای شهری؛
 مطالعات مرزی؛ 
آمایش و سازماندهی سیاسی فضا؛
 مطالعات منطقه ای؛
جغرافیای انتخابات با محوریت جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک(خلیج فارس، قفقاز و...)
 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)