آقای دکتر محمدرضا مجیدی

Dr. Mohammad Reza Majidi

رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347017)

5
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی