فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

Studies of Psychology and Educational Sciences

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی توسط مرکز توسعه آموزش های نوین ایران در شیراز منتشر می شود.

این نشریه علمی تخصصی در حوزه های زیر به زبان فارسی مقاله می پذیرد:

علوم تربیتی

تعلیم و تربیت اسلامی
برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش پیش دبستانی
تکنولوژی آموزشی
تحقیقات آموزشی
مدیریت آموزشی
آموزش عالی
آموزش الکترونیک
سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی
تعلیم تربیت دینی
روش تدریس نوین
و...

علوم روانشناسی

روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
خانواده درمانی
روانشناسی اسلامی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی ورزش
مشاوره
و...