آقای بهروز مشهدی

Behrouz Mashhadi

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده خودرو

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186738)

50
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی