طراحی و مدلسازی خودروی سواری با سیستم قوای محرکه هیبرید پنوماتیک با چیدمان سری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF04_075

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله سیستم جدید قوای محرکه هیبرید پنوماتیک در هنگام پیمایش سیکل های رانندگی طراحی شدهاست. ابتدا مدل پایه خودروی معمولی که در نرم افزارADVISOR وجود دارد را به منظور استفاده در نرم افزار GT-SUITE شبیه سازی کرده ایم. سپس با مقایسه نتایج در هر دو نرم افزار و بررسی عملکرد شتابگیری و شبیروی فرایند صحه گذاری پرداخته شده است. پس از صحهگذاری مدل خودروی پایه در شرایط سیکل هایمشخص شده در پایان نامه و تست شتاب و شیبروی، اعمال کردیم. سیستم انتقال قدرت یبرید سری پنوماتیک ازموتور پنماتیک، کمپرسور، مخزن موتور احتراقی تشکیل شده است. در راستای طراحی سیستم قوای محرکههیبرید پنوماتیک سری اجزای موجود در سیستم مورد اندازهیابی قرار گرفته شدند و اندازه مناسب باتوجه بهمعیارهای تعریف شده محاسبه شده است. سیستم سیستم قوای محرکه هیبرید پنوماتیک سری که با توجه بهمعیارهای مربوط به هر کدام از اجزا طراحی شده است، عمل میکند. به منظور بررسی میزان موثر بودن استفادهاز سیستم سیستم قوای محرکه هیبرید پنوماتیک سری تستهای مربوط به میزان مصرف سوخت در دو سیکلرانندگی استاندارد انجام شده اند. نتایج حاصل از تست های انجام شده نحوه عملکرد سیستم و همچنین میزانبهبود مصرف سوخت را نشان میدهد.

نویسندگان

بهروز مشهدی

استاد، دانشکده خودرو، دانشگاه علم و صنعت

محمدرضا وصالی

دانشجو ارشد، دانشکده خودرو، دانشگاه علم وصنعت