فصلنامه مطالعات سیاسی

مجله مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مذکور مورخه ۱۳۸۸/۸/۴ به درجه علمی-پژوهشی ارتقاء یافت.