آقای مهدی مقیمی

Mahdi moghimi

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178785)

97
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی