آقای دکتر ماشاالله حیدرپور

Dr. Mashallah Hiderpor

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346973)

3
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور