مقالات الگوریتم ژنتیک در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات الگوریتم ژنتیک درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه الگوریتم ژنتیک جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 8,670 مقاله در زمینه الگوریتم ژنتیک استخراج شده است.

لیست مقالات الگوریتم ژنتیک در هوش مصنوعی

1. Combination of neuro-fuzzy network and genetic algorithm for estimating discharge capacity of triangular in plan weirs
2. تحلیل عددی و بهینه سازی هندسی پره ی یک توربوپمپ به منظور ارتقای بازدهی و کاهش اثرات تنش خمشی ناشی از ضربه ی قوچ
3. رویکرد اصلاحی برای بهینه سازی مسئله جدول زمانی امتحانات دانشگاهی
4. تعیین تابع برازندگی و بهینه سازی مصرف انرژی یک مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و خشک ایران
5. زمان بندی چند پروژه ای بهینه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و کیفیت در زنجیره تامین ساخت و ساز :الگوریتم ژنتیک ترکیبی
6. پیش بینی میزان آلاینده ی PM۱۰ بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک (مطالعه ی موردی: شهر ارومیه)
7. تحلیل عددی و بهینه سازی رفتار ارتعاشی-کمانشی یک ورق کامپوزیتی با روش الگوریتم ژنتیک
8. توسعه ی الگوی پیشبینی کننده زمان شروع احتراق در موتور اشتعال تراکمی مهار شونده ی واکنشی
9. Modelling and optimization of a tri-objective Transportation-Location-Routing Problem considering route reliability: using MOGWO, MOPSO, MOWCA and NSGA-II
10. A Lightweight Anomaly Detection Model using SVM for WSNs in IoT through a Hybrid Feature Selection Algorithm based on GA and GWO
11. Optimization of Coupling Event in Passenger Transportation Systems of Airports by Axiomatic Design Principles: A unique Metaheuristic-based Approach
12. Economic Statistical Design of a Three-Level Control Chart with VSI Scheme
13. Pareto Optimal Design of Passive and Active Vehicle Suspension Models
14. Predicting the Excess Air Ratio in Industrial Porous Media Burners to Increase the Temperature and Reduce the Emission of NO Using the Method of NSGA-II
15. A neural network-based rainfall prediction with different input selection methods
16. Thermodynamic and Thermoeconomic Optimization of an Absorption Refrigeration System integrated with Refinery Crude Oil Furnace
17. Selective Harmonic Elimination of a Multilevel Voltage Source Inverter Using Whale Optimization Algorithm
18. Design of Optimal PID, Fuzzy and New Fuzzy-PID Controller for CANSAT Carrier System Thrust Vector
19. Evaluation and comparison of improved particle swarm optimization for solving the multi-modal routing problem in an urban transportation network
20. Routing flexibility for unequal–area stochastic dynamic facility layout problem in flexible manufacturing systems
21. Providing a Method to Improve Voltage Profiles and Reduce Losses in OPF-Based Transmission network Using GA
22. ATTENUATION RELATIONSHIP FOR THE HORIZONTAL COMPONENT OF PEAK GROUND ACCELERATION (PGAH) USING GENE EXPRESSION PROGRAMMING (GEP)
23. A review of metaheuristic algorithms in robot’s routing
24. Thermodynamic simulation and economic modeling and optimization ‎of a multi generation system partially fed with synthetic gas from ‎gasification plant
25. A NEW APPROACH FOR TUNİNG ATMD İN ORDER TO İMPROVE SEİSMİC RELİABİLİTY İNDEX OF STRUCTURE
26. A Combinatorial Algorithm for Fuzzy Parameter Estimation with Application to Uncertain Measurements
27. Solving a Multi-Item Supply Chain Network Problem by Three Meta-heuristic Algorithms
28. The time-dependent diffusion equation: An inverse diffusivity problem
29. Hybrid Metaheuristic Algorithms and Artificial Neural Networks for Stock Price Prediction
30. A hybrid approach to solve allocation and scheduling of the rescue teams problem considering deprivation time
31. Developing a Fuzzy Knowledge Based Optimisation System for Storage and Retrieval Operations of Long Stay Containers
32. Stress Wave Propagation in ۲D Functionally Graded Media: Optimization of Materials Distribution
33. Investigation of a Geothermal-Based CCHP System from Energetic, Water Usage and CO۲ Emission Viewpoints
34. A hybrid algorithm for budget constrained dynamic facility layout problem
35. A SOFT COMPUTING METHOD FOR AUTOMATED DAMAGE MAPPING USING VHR IMAGERY
36. A review on metaheuristic algorithms of Ant colony, Genetic and Particle swarm in robot’s routing
37. Day-Ahead Scheduling of Distributed Energy Resources in MMG Based Reconfigurable Distribution Network
38. A novel method for multi-objective design optimization based on fuzzy systems
39. The Inverse Method of Damage Detection using Swarm Life Cycle Algorithm (SLCA) via Modal Parameters in Beam Like Structures
40. Optimization of laser forming parameters using genetic algorithms
41. Optimization of Dam Reservoir Operation Using Grey Wolf Optimization and Genetic Algorithms (A Case Study of Taleghan Dam)
42. Pancreatic cancer Diagnosis with Evolutionary Algorithm
43. Bio-inspired Computing Paradigm for Periodic‎ Noise Reduction in Digital Images
44. An Algorithmic Trading system Based on Machine Learning in Tehran Stock Exchange
45. Development of a New Dynamic Friction Model for Analytical Modeling of Elliptical Vibration Assisted Turning Process
46. Regression Modeling and Process Analysis of Plug and Spot Welds Used in Automotive Body Panel Assembly
47. COMPARING GEN ETIC ALGORITHM AND PARTIC LESWARM OPTIMAIZA TION APPROACHES IN INVERSION O F SURFACE WAVE DATA
48. Optimization The High Speed Machining of Hardened AISI ۴۱۴۰ Steel Using Vapor Deposited Cutting Tools (Wear and Roughness)
49. DINGA: A Genetic-algorithm-based Method for Finding Important Nodes in Social Networks
50. An augmented sweep clustering method for inventory-routing problem with simultaneous pickup and delivery considering lateral transshipment between repair centers
51. Hybrid of Evolutionary and Swarm Intelligence Algorithms for Prosody Modeling in Natural Speech Synthesis
52. OPTIMAL ACTIVE CONTROL OF ASYMMETRIC PLAN BUILDINGS WITH TORSIONAL EFFECT
53. Minimization of Entransy Dissipations of a Finned Shell and Tube Heat Exchanger
54. Thermoeconomic and environmental Optimization of a ۱۶۰ MW ‎Combined Cycle Power Plant by MOEA
55. Fracture Toughness of HVOF Thermally Sprayed WC-۱۲Co Coating in Optimized Particle Temperature
56. Solving Taxi Sharing Problem using Metaheuristics
57. An Optimization on the DIN1.2080 Alloy in the Electrical Discharge Machining Process Using ANN and GA
58. Devising a Profit-Aware Recommender System using Multi-Objective GA
59. Providing an Optimal Execution Model for Windows Based on Glazing to Reduce Fossil Fuel Consumption (Case Study: Asman Residential Complex of Tabriz)
60. A Novel Approach for Optimization of Vehicle Noise Insulators
61. IMPACT OF NUMBER OF SELECTED RECORDS ON PROBABILISTIC SEISMIC PERFORMANCE OF OFFSHORE JACKET PLATFORMS
62. Reliability-based Design Optimization of I-shape Simple Steel Beam
63. Review some of the metaheuristic optimization algorithms in MPPT
64. Forecasting the Tehran Stock market by Machine ‎Learning Methods using a New Loss Function
65. The place of artificial intelligence in the data mining process through optimization methods
66. A Computational Intelligence Approach to Detect Future Trends of COVID-۱۹ in France by Analyzing Chinese Data
67. A new control method of PMBLDC motor with Fractional Order PID Dynamic Matrix control (FOPID-DMC)
68. GA-DBSCAN:A New Genetic based Clustering Algorithm
69. Pricing strategy of virtual power plant production units in the electricity market and operation considering the uncertainty of energy prices in the market
70. Retrofit optimization for resilience enhancement of office buildings in the refinery sites under seismic scenarios
71. Investigating the Effects of New Indicators of Liquidity and Operational Performance of the Market on the Markowitz Model Portfolio Returns Using Genetic Algorithm (Case Study: Refining and Petrochemical TSE -Listed Companies)
72. Maximum efficiency of distributed generation resources in a microgrid using genetic algorithm and its comparison with particle swarm optimization algorithm in two scenarios with and without assuming fossil unit pollution
73. Genetic algorithm optimization of two natural gas liquefaction methods based on energy, exergy, and economy analyses: the case study of Shahid Rajaee power plant peak-shaving system
74. Modeling and optimizing a blood supply chain network in crisis considering blood compatibility using Non-dominated Sorting Genetic Algorithm- II, a case study in Tehran
75. The Optimization of the Effective Parameters of the Die in Parallel Tubular Channel Angular Pressing Process by Using Neural Network and Genetic Algorithm Methods
76. Optimal power generation planning in the micro-grid with the aim of reducing power and pollution costs and considering uncertainty using genetic algorithm
77. An Optimal Configuration of Neural Networks by Multi-Objective Genetic Algorithm and Ensemble-Classifier Approach for Evaluation Trust in the Single Web Service
78. Multi-objective optimization of geometrical parameters for constrained groove pressing of aluminium sheet using a neural network and the genetic algorithm
79. Development of closed-loop supply chain mathematical model (cost-benefit-environmental effects) under uncertainty conditions by approach of genetic algorithm
80. A hybrid approach based on the genetic algorithm and Monte Carlo method to optimize the ۳-D radiant furnaces
81. Efficient Parallelization of a Genetic Algorithm Solution on the Traveling Salesman Problem with Multi-core and Many-core Systems
82. Non-linear simulation of drying of plain knitted fabric using mass-spring-damper model and genetic algorithm optimization
83. A New School Bus Routing Problem Considering Gender Separation, Special Students and Mix Loading: A Genetic Algorithm Approach
84. Detection of Seizure EEG Signals Based on Reconstructed Phase Space of Rhythms in EWT Domain and Genetic Algorithm
85. Prediction of Corrosion Rate for Carbon Steel in Soil Environment by Artificial Neural Network and Genetic Algorithm
86. A genetic algorithm-based approach for numerical solution of droplet status after Coulomb fission using the energy
87. Solving Re-entrant No-wait Flexible Flowshop Scheduling Problem; Using the Bottleneck-based Heuristic and Genetic Algorithm
88. Distribution Networks Expansion Planning by Using Genetic Algorithm with Adaptive Chromosomes Considering the Value of Lost Load
89. The Finite Element Method and Genetic Algorithm Approaches on Shape Optimization of Prosthesis According to Fatigue Behavior
90. Exergetic, Exergoeconomic and Exergoenvironmental Multi-Objective Genetic Algorithm Optimization of Qeshm Power and Water Cogeneration Plant
91. A hybrid model based on machine learning and genetic algorithm for detecting fraud in financial statements
92. Optimization, Controller and Observer Design of a Reconfigurable Mobile Robot Using Genetic Algorithm and Neural Network
93. Optimization of Separator Pressure in One oF the Iranian South Oil Field by Genetic Algorithm
94. A Hybrid Modified Grasshopper Optimization Algorithm and Genetic Algorithm to Detect and Prevent DDoS Attacks
95. Genetic Algorithm-based Optimization Procedures to Find the Constants of Johnson-Cook Constitutive Equation
96. Feature Selection Based on Genetic Algorithm in the Diagnosis of Autism Disorder by fMRI
97. A new queuing-based mathematical model for hotel capacity planning: a genetic algorithm solution
98. A Hybrid Genetic Algorithm for Integrated Production and Distribution Scheduling Problem with Outsourcing Allowed
99. Optimization of water distribution networks using developed binary genetic algorithm and hydraulic model software
100. Modeling of AZ52 flow curve at high temperature by implicating the genetic algorithm method