مقالات شبکه عصبی در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شبکه عصبی درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شبکه عصبی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 13,197 مقاله در زمینه شبکه عصبی استخراج شده است.

لیست مقالات شبکه عصبی در هوش مصنوعی

1. تخمین فشار آب حفره ای در بدنه سدهای خاکی در حین ساخت با مدل های هوشمند
2. ارائه ی چارچوبی برای پیش بینی سطح خلاقیت و نوآوری در سازمان بر مبنای اقدامات دانشی،با رویکرد شبکه ی عصبی مصنوعی (مطالعه ی موردی: سازمان های دولتی منتخب استان یزد)
3. استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه
4. استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه
5. بررسی تغییرات کاربری اراضی طی دو دهه دوره زمانی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ابوالعباس)
6. تشخیص بروز شکستگی در میله های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه های عصبی
7. تشخیص بروز شکستگی در میله های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه های عصبی
8. تحلیل و طبقه بندی هوشمند اتصالات عملکردی مغز در اختلال شناختی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی یادگیری عمیق
9. مقایسه ی شبکه های عصبی MLP و SVR جهت مدل سازی و عیب یابی توربین بادی نیروگاه بادی کهک
10. Prediction of pKa of Various Chemicals Using QSPR Models
11. پیش بینی آینده بیابان زایی استان تهران متاثر از تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی
12. پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی پودرهای نانوساختار آهن- نیکل با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
13. Forecasting Startup Return using Artificial Intelligence Methods and Econometric Models and Portfolio Optimization Using VaR and C-VaR
14. مدلسازی حرکتی بیماران قطع نخاعی با استفاده از یک روبات توانبخشی
15. A Hybrid Approach for Software Development Effort Estimation using Neural networks, Genetic Algorithm, Multiple Linear Regression and Imperialist Competitive Algorithm
16. Early Diagnosis of Alzheimer Disease from Mri Using Deep Learning Models
17. Adaptive Fuzzy Sliding Mode based on Model Predictive Control in UAV’s Robot using Optimized Deep Learning Approach
18. Persian Phoneme and Syllable Recognition using Recurrent Neural Networks for Phonological Awareness Assessment
19. Improving air pollution detection accuracy and status monitoring based ‎on supervised learning systems and Internet of Things
20. Soft Computing-Based Congestion Control Schemes in Wireless Sensor Networks: Research Issues and Challenges
21. Alzheimer's Disease Detection By Convolutional Neural Networks Algorithm
22. مدل سازی اتصالات نواحی مختلف مغز افراد مبتلا به اوتیسم با استفاده از شبکه های عصبی سلولی
23. Finite-time synchronization of fractional-order fuzzy Cohen-Grossberg neural networks with time delay
24. sing Convolutional neural networks algorithm to classify Alzheimer's Disease from Mild Cognitive and Normal groups
25. Alzheimer's Disease Detection By ConvoloutionalNeural Networks Algorithm
26. Semantic Segmentation of Aerial Images Using Fusion of Color and Texture Features
27. A hybrid SLCARMA-GRUNN model for modelling periodic highfrequency data
28. A Survey on Review Spam Detection Methods using Deep Learning Approach
29. Automatic offline identification of signature author based on deep learning and its evaluation in noisy conditions
30. بررسی دقت شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان در پیش بینی مدیریت سود
31. Detecting Current Lung Diseases and COVID-۱۹ from CT Images Using An Expansive Deep Learning Method
32. Acoustic Scene Classification with Modulation Spectrogram Features and a Convolutional Recurrent Network
33. Improving the CNN algorithm using a novel hybrid method
34. Intelligent Controllers to Extract Maximum Power for ۱۰ KW Photovoltaic System
35. A Novel Classification and Diagnosis of Multiple Sclerosis Method using Artificial Neural Networks and Improved Multi-Level Adaptive Conditional Random Fields
36. Static Persian Sign Language Recognition Using Kernel-Based Feature Extraction
37. Experimental Investigation and ANN Prediction on the Underbody Drag Minimization in Truck Model using DC Pulsed DBD Plasma Actuator as an Active Flow Control Device
38. Developing New Models for Flyrock Distance Assessment in Open-Pit Mines
39. Age and gender classification from facial features and object detection with machine learning
40. A survey on the techniques applied to the recognition and conversion of Indian sign language
41. Stock Price Index Prediction Using Adaptive Neural Fuzzy Inference System
42. Studies with a Generalized Neuron Based PSS on a Multi-Machine Power System
43. Estimation of Water Saturation from Seismic Attributes in One of the South Iranian Oil Fields
44. Designing a proper model and software program to evaluate and predict credit risk of small and medium‑sized enterprises in commercial banks
45. Electroencephalography Artifact Removal using Optimized Radial Basis Function Neural Networks
46. Application of ANN method for predicting rock stiffness and lame parameter by seismic attributes
47. Numerical solutions of fuzzy differential equations using artificial neural networks
48. Assessing the Performance of a Machine Learning System to Predict Geometrical Properties of Ahmad Aghaei Pistachio Kernels
49. Suggested methods for prediction using semiparametric regression function
50. Forecasting Financial Time Series Using Deep Learning Networks: Evidence from Long-Short Term Memory and Gated Recurrent Unit
51. Using machine learning-based models for personality recognition
52. Application of Soft Computing in the Design and Optimization of Tuned Liquid Column–Gas Damper for Use in Offshore Wind Turbines
53. A Hybrid Artificial Intelligence Approach to Portfolio Management
54. Customer Behavior Analysis to Improve Detection of Fraudulent ‎Transactions using Deep Learning
55. Harmonium note and triad music transcription using neural networks
56. Weighted Bi-directional GRU Capsule Ensemble Approach for Multi-Domain Sentiment Analysis
57. A decision-making system for detecting fake persian news by improving deep learning algorithms– case study of Covid-۱۹ news
58. Weighted Bi-directional GRU Capsule Ensemble Approach for Multi-Domain Sentiment Analysis
59. ردیابی نقطه توان ماکزیمم در سیستمهای فتوولتاییک به روش فازی-تطبیقی-عصبی
60. Cavitation Status Recognition Method of Centrifugal Pump Based on Multi-Pointand Multi-Resolution Analysis
61. Classification of sEMG Signals for Diagnosis of Unilateral Posterior Crossbite in Primary Dentition using Fast Fourier Transform and Logistic Regression
62. مدل سازی ریسک سقوط درختان چنار خطرآفرین در فضای سبز شهری
63. پیش بینی پارامترهای روغن کاری یاتاقان چشم کوچک شاتون موتور ملی EF۷ به کمک شبکه های عصبی با شبیه سازی در نرم افزار AVL EXCITE
64. Detection of Blood Vessels in Retina Images using Gray Level Grouping Method
65. The Proposed UNet-based system for segmenting brain tumors in MRI images
66. Integrated Model-Based Engineering using Deep Learning with IIoT for Industry ۴.۰
67. FAHPBEP: A Fuzzy Analytic Hierarchy Process Framework in Text Classification
68. A DSS-Based Dynamic Programming for Finding Optimal Markets Using Neural Networks and Pricing
69. Comparing performance of metaheuristic algorithms for finding the optimum structure of CNN for face recognition
70. Connection Optimization of a Neural Emotion Classifier Using Hybrid Gravitational Search Algorithms
71. Comparative analysis of VARMA method and LSTM in predicting stock price
72. Comparing Empirical Models with ANN in Estimation of Vibrations Resulted from Blasting, Dareh-Baq Dam
73. Hand vein recognition with rotation feature matching based on fuzzy algorithm
74. Automated prediction of endometriosis using deep learning
75. Cystoscopy Image Classification Using Deep Convolutional Neural Networks
76. Fire and Smoke Tracking and Detection in Videos based on Pyramid Convolutional Deep Learning
77. مدل سازی تغییرات کاربری اراضی سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محیط GIS
78. STUDYING PROTON CONDUCTIVTIY OF SULFONATED/FLUORINATED PROTON EXCHANGE MEMBRANES BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKING
79. Cardiac Arrhythmia Diagnosis with an Intelligent Algorithm using Chaos Features of Electrocardiogram Signal and Compound Classifier
80. Robust Mobile Robot Path Trajectory Tracking based on In Intelligence Swarm-Neural Algorithm
81. Deep-Learning-CNN for Detecting Covered Faces with Niqab
82. A Comparative Study of the Prediction Stock Crash Risk by using Meta- Heuristic & Regression
83. Recognizing Transliterated English Words in Persian Texts
84. Improving the Performance of Forecasting Models with Classical Statistical and Intelligent Models in Industrial Productions
85. Machine learning models for predicting characteristics of PVAm membranes for post-combustion CO۲ capture application
86. Provide an integrated model of fuzzy TOPSIS and neural networks
87. QAM Modulation Classification using Constellation diagram based on TTSAS Algorithm and Template Matching
88. Shadow Removal in Vehicle Detection Using ResUNet-a
89. Single Image Super-Resolution Enhancement using Luminance Map and Atmospheric Light Removal
90. Haptic Interface Controller Design using Intelligent Techniques
91. An Efficient Neurodynamic Scheme for Solving a Class of Nonconvex Nonlinear Optimization Problems
92. Prediction of Groundwater Physical Parameters ofKhezri Basin Using ANN and ANFIS
93. Breast Cancer Detection based on ۳-D Mammography Images using Deep Learning Strategies
94. Optimization of Spectral Efficiency in Cell-Free massive MIMO Systems UsingDeep Neural Networks
95. SUBCLASS FUZZY-SVM CLASSIFIER AS AN EFFICIENT METHOD TO ENHANCE THE MASS DETECTION IN MAMMOGRAMS
96. Cash flow forecasting by using simple and sophisticated models in Iranian companies
97. Determining the tariffs of physicians using a combined model of data mining techniques and fuzzy logic in health insurance
98. A Bidirectional GRU and CNN-Based Deep Learning Method with Optimized Structure by Genetic Algorithm for Predicting Remaining Useful Life of Turbofan Engines
99. Epidemiology and Time Series Analysis of Human Brucellosis in Tebessa Province, Algeria, from ۲۰۰۰ to ۲۰۲۰
100. مقایسه عملکرد مدل های خطی و هیبریدی در پیش بینی پراکنش عناصر سنگین در خاک با استفاده از سنجش از دور و تحلیل فضایی در شرق زنجان