مقالات تحلیل احساس در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تحلیل احساس درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تحلیل احساس جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 272 مقاله در زمینه تحلیل احساس استخراج شده است.

لیست مقالات تحلیل احساس در هوش مصنوعی

1. ML Based Social Media Data Emotion Analyzer and Sentiment Classifier with Enriched Preprocessor
2. The Impact of Persian News on Stock Returns Through Text Mining Techniques
3. Empirical Explanation of Different Models of Decision Making by Individual Investors Based on Regret Aversion Concept- Evidence from Capital Market of Iran
4. Humor Detection in Persian: A Transformers-Based Approach
5. Social Media Toxic Content Filtering System using SOIR Model
6. The Application of Machine Learning Algorithms for Text Mining based on Sentiment Analysis Approach
7. Using Machine Learning Algorithms for Automatic Cyber Bullying Detection in Arabic Social Media
8. Utilizing distilBert transformer model for sentiment classification of COVID-۱۹’s Persian open-text responses
9. Induction of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of People Towards COVID-۱۹ From Twitter Data: a Comprehensive Model Based on Opinion Mining and Deep Learning
10. Ensemble Learning Improvement through Reinforcement Learning Idea
11. Text Analytics of Customers on Twitter: Brand Sentiments in Customer Support
12. IRHM: Inclusive Review Helpfulness Model for Review Helpfulness Prediction in E-commerce Platform
13. The Relation between Gold Price Movement and Bitcoin Investment Sentiment
14. Stock Price Forecasting with Support Vector Regression Based on Social Network Sentiment Analysis and Technicl Analysis
15. Improvement of clustering using I-K-means-+ algorithm in phrase-level Sentiment Analysis in Persian texts
16. Alleviation of Cold Start in Movie Recommendation Systems using Sentiment Analysis of Multi-Modal Social Networks
17. Provide a Combined Approach the Capsule Net and BI-GRU to Multi-Domain Sentiment Analysis
18. Trend Detection and Prediction in Blogosphere based on Sentiment Analysis using PSO and Q-Learning
19. The Use of Sentiment Analysis and Machine Learning Methods for Spam Detection in Twitter
20. Opinion Mining on Viet Thanh Nguyen’s The Sympathizer Using Topic Modelling and Sentiment Analysis
21. Sentiment Analysis of Tweets Using Supervised Machine Learning Techniques Based on Term Frequency
22. Recommender System Based On Collaborative Filtering Using Polarity Improvement in Sentiment Analysis
23. An Investigation of Term Weighting and Feature Selection Methods for Sentiment Analysis
24. A Hybrid Approach to Sentiment Analysis of Iranian Stock Market User’s Opinions
25. Types of Approaches, Applications and Challenges in theDevelopment of Sentiment Analysis Systems
26. Weighted Bi-directional GRU Capsule Ensemble Approach for Multi-Domain Sentiment Analysis
27. Weighted Bi-directional GRU Capsule Ensemble Approach for Multi-Domain Sentiment Analysis
28. An Experimental Study on Performance of Text Representation Models for Sentiment Analysis
29. A Grouping Hotel Recommender System Based on Deep Learning and Sentiment Analysis
30. Text mining based sentiment analysis using a novel deep learning approach
31. Multimodal Sentiment Analysis of Social Media Posts Using Deep Neural Networks
32. Preprocessing of Aspect-based English Telugu Code Mixed Sentiment Analysis
33. Sentiment Analysis of Persian Political tweets using Machine Learning Techniques
34. Election Prediction Based on Sentiment Analysis Using Twitter Data
35. Sentiment Analysis of Social Networking Data Using Categorized Dictionary
36. Ensemble deep learning for aspect-based sentiment analysis
37. Persian Sentiment Analysis: Feature Engineering, Datasets, and Challenges
38. A hybrid semi-supervised boosting to sentiment analysis
39. تشخیص نظرات هرز در زبان فارسی با استفاده از یادگیری عمیق
40. تجزیه و تحلیل نظرات کاربران کسب و کارهای آنلاینبااستفاده از روش های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
41. نظرکاوی وابسته به زمینه در فارسی با استفاده از یادگیری عمیق
42. یادگیری توام برای طبقه بندی ویژگی و قطبیت در نظراتفارسی با استفاده از یادگیری عمیق چ ندو ظیفهای
43. پیش بینی احساسات بیماران نسبت به داروها با رویکرد یادگیری عمیق تفسیرپذیر
44. روش های تحلیل شبکه های اجتماعی: یک مطالعه جامع مروری
45. تحلیل اداراکات افراد به کمک الگوریتم های ماشین های بردار پیشتیبان و شبکه های پرسپترون چندلایه
46. رویکردی جد ید برای ارتقا طبقه بندی احساسات نقدهای فارسی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی و طبقه بند رای اکثریت
47. ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر درخت تصمیم و الگوریتم SVM به منظور بهبود نتایج عقیده کاوی
48. تشخیص عواطف چندگانه در متون با استفاده از شبکه عصبی کانولوشونی
49. بهبود الگوریتم تحلیل زمینه ای خودکار و خوشه بندی گروهی برای تحلیل احساساتکاربران
50. پیش بینی حکم دادگاه در پرونده های قضایی با استفاده از تکنیک های متن کاوی و بررسی تاثیر احساسات و هیجانات در دقت آن
51. بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی
52. پیش بینی قطبیت احساسات در شبکه های اجتماعی مبتنی بر سیستم بازیابی اطلاعات
53. بررسی سیستماتیک در آنالیز احساسی
54. تجزبه و تحلیل احساسات با استفاده از شبکه عمیق انوانکدر مبتنی بر دسته بند بهینه (AEC) و استک اتوانکدر (SAEP) برا ی کاهش ویژگی
55. پیش بینی تغییرات قیمت بیتکوین با استفاده از تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی و سلبریتی ها به همراه رویکرد داده کاوی
56. شناسایی عناصر سازنده «ارزش پیشنهادی به مشتری» و تاثیر آنها بر رضایت مشتری با استفاده از تحلیل احساسات بر مبنای متن کاوی
57. تحلیل احساسات مشتریان، با رویکرد متنکاویو یادگیری ماشین (نمونه ی موردی نظرات افرادی که در ایران هتل رزرو کرده اند)
58. تشخیص قطبیت و تحلیل احساسات در زبان های فارسی و انگلیسی با استفاده از روش ال اس تی ام
59. تحلیل احساسات نظرات فارسی کاربران وب سایت کافه بازار بر اساس ادغام متن و ایموجی در سطح تصمیم
60. ارزیابی روش های یادگیری کلاسیک و یادگیری عمیق در تجزیه و تحلیل احساسات داده های تلگرام فارسی
61. ارائه روشی کارا برای تحلیل احساسات نظرات کاربران درباره بازگشایی مدارس در دوران همه گیری کووید-۱۹
62. دسته بندی نظرات و تحلیل احساسات خریداران بیمه زندگی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
63. تحلیل احساسات توییت های فارسی چند کلاسه مبتنی بر ترکیب روابط معنایی و ماشین بردار پشتیبان
64. مروری بر کاربرد تجزبه و تحلیل احساسات در فروشگاه های اینترنتی با استفاده از متن کاوی
65. طراحی سیستم پیشنهاد بانکی فردی با استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات در رسانه های اجتماعی
66. مروری بر روش های تحلیل احساسات مبتنی بر یادگیری عمیق و شبکه های عصبی گراف
67. تجزیه و تحلیل احساسات در شبکه های سایبر اجتماعی با استفاده ازانواع نظریه ادغام تصمیم
68. تجزیه و تحلیل احساسات در پرونده های قضایی با استفاده از روش های یادگیری ماشین
69. ارائه یک مدل یادگیری عمیق دو زبانه برای تحلیل احساسات چند وجهی در زبان فارسی
70. بهبود تعیین قطبیت جمله در تحلیل احساسات مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق RNN و LSTM
71. ارائه مدلی برای تحلیل احساسات چندبعدی در زبان فارسی با استفاده از شبکه عصبی عمیق
72. همه گیری کووید- ۱۹ و مسائل امنیت سایبری : تحلیل احساسات و رویکرد مدل سازیمباحث
73. تحلیل احساسات کاربران در زبان فارسی مبتنی بر ترکیب روابط معنایی و جنگل تصادفی
74. تحلیل احساسات نظرات کاربران تریپ ادوایزر برای رستوران های ایران با رویکرد یادگیری عمیق
75. ارزیابی کالاهای دیجیتال با استفاده از تحلیل احساسات در محتوای مبتنی بر وب
76. مقایسه ای بر روش های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در تحلیل احساسات
77. مقایسه عملکرد مدلهای زبانی جدید در فرایند تحلیل احساسات نظرات کاربران کتابخانه آنلاین
78. مروری بر تجزیه و تحلیل احساسات در برنامه نویسی زبان های طبیعی
79. تعیین قطبیت جمله در تحلیل احساسات مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق LSTM
80. تحلیل احساسات در ادبیات غنایی و کارکرد آن در تقویت هوش هیجانی
81. ترکیب الگوریتم های بیزین و شبکه عصبی برای تحلیل احساسات
82. جنبه کسب و کار هوشمند برای عقاید و تحلیل احساسات
83. تحلیل احساسات مبتنی بر یادگیری عمیق با کمک یادگیری گروهی
84. تحلیل احساسات کامنت های بورسی با استفاده از BERT
85. برآورد عدم قطعیت MC-Dropout برای تحلیل احساسات
86. تجزیه و تحلیل احساسات در گزارش های پزشکی
87. مروری بر تحلیل احساسات در متون فارسی
88. مروری بر تحلیل احساسات مبتنی بر تصویر
89. پیش بینی ناآرامی های مردمی با استفاده از شبکه های اجتماعی، مبتنی بر یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی
90. بررسی عملکرد اکوستیکی توپ اطفای حریق در مقابله با آتش سوزی در فضاهای زیرزمینی
91. بازیابی اطلاعات مبتنی بر پردازش زبان طبیعی با یادگیری عمیق
92. بهره گیری از تحلیل احساس برای بررسی محتوای ایجاد شده توسط مهمانان هتل در سایت تریپ ادوایزر ( مورد مطالعه: هتل های استان های تهران، اصفهان، فارس و یزد)
93. تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تاکید بر پارک های شهری، مطالعه موردی: تبریز
94. تحلیل احساس و بهبود مقوله امنیت برای زنان در فضاهای شهرهای بزرگ در جهت توسعه پایدار
95. ارزیابی و تحلیل احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری(مطالعه موردی: محله زرتشتیان کرمان)
96. تحلیل احساس امنیت شهری در بخش مرکزی شهرها (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر بروجرد(
97. تحلیل احساس اثرمندی سیاسی معلمان (مورد مطالعه: معلمان شهرستان نیشابور در سال ۱۳۸۷)
98. تحلیل احساس در کسب و کار با رویکردهای لغت نامه و یادگیری ماشین
99. ارایه راهکاری مبتنی بر یادگیری ماشین برای تحلیل احساس با رویکرد متن کاوی
100. روش تشخیص اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی مبتنی بر تحلیل احساس