مقالات یادگیری ماشین در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات یادگیری ماشین درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه یادگیری ماشین جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 2,308 مقاله در زمینه یادگیری ماشین استخراج شده است.

لیست مقالات یادگیری ماشین در هوش مصنوعی

1. ارزیابی صحت پیش بینی ژنومی در معماری های مختلف ژنومی صفات کمی و آستانه ای با جانهی داده های ژنومی شبیه سازی شده، توسط روش جنگل تصادفی
2. Designing A Generic Decision-Making Model for Supply Chain Planning in an Uncertain Environment: Viability Mathematical Modeling
3. A bankruptcy based approach to solving multi-agent credit assignment problem
4. ML Based Social Media Data Emotion Analyzer and Sentiment Classifier with Enriched Preprocessor
5. A Deep Learning Based Analysis of the Big Five Personality Traits from Handwriting Samples Using Image Processing
6. Preprocessing of Aspect-based English Telugu Code Mixed Sentiment Analysis
7. The spatial and possess analyses of piping and gully head erosions using unmanned aerial vehicles (UAV) images
8. Forecasting Financial Time Series Using Deep Learning Networks: Evidence from Long-Short Term Memory and Gated Recurrent Unit
9. Personal Thermal Comfort Modeling by Machine-Learning
10. Evaluation of the efficiency of SVM and KNN Classification algorithms to extract urban effects from LiDAR cloud points
11. Density Measure in Context Clustering for Distributional Semantics of Word Sense Induction
12. Prediction of Failure Time and Remaining Useful Life in Aviation Systems: Predictors, models, and challenges
13. Deep Learning-Based Approaches in Internet of ThingsSmart Systems within Management, Law, Cognitive,Behavioral and STEM-Branch Applications
14. An integration of conventional rock typing methods and fuzzy Cmeans clustering algorithm: a case study
15. Estimation of total Effort and Effort Elapsed in Each Step of Software Development Using Optimal Bayesian Belief Network
16. A Novel method for assigning Joint power spectrum and Power Selection in device to device networks to improve performance
17. A Multimodal Approach of Machine and Deep Learnings to Enhance the Fall of Elderly People
18. Neural Networks with Input Dimensionality Reduction for ‎Efficient Temperature Distribution Prediction in a Warm ‎Stamping Process
19. The Role of Artificial Intelligence in Urology Practice
20. Early diagnosis of stroke disorder using homogenous logistic regression ensemble classifier
21. An MLP-based Deep Learning Approach for Detecting DDoS Attacks
22. Structural Analysis of GFRP Elastic Gridshell Structures by Particle Swarm Optimization and Least Square Support Vector Machine Algorithms
23. Prediction of Marketing Strategies Performance Based on Clickstream Data
24. The effects of X-ray and CT scan images on the diagnosis of corona disease by deep learning networks
25. Data Mining Techniques in Efficiency Analysis of Wholesale Electricity Market: A Case Study of Iran
26. Design of a Cellular Sugarscape Environment to Increase the Learning Speed in a Stochastic Multi-agent Network
27. Evaluation of Pattern Recognition Techniques in Response to Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)
28. An overview of Artificial Intelligence approaches in the cryptocurrency market makers
29. Survey on Enhancement of Nuclear Cardiology Images Based on Image Processing Techniques for Diagnosis of Ischemic Patients
30. Scheduling in on-demand GPU-as-a-service system: a review
31. Performance Analysis of Selected Decision Tree Algorithms for Predicting Drug Adverse Reaction among COVID-۱۹ Hospitalized Patients
32. Potential Pathological, Clinical, and Symptomatic Findings of COVID-۱۹ to Predict Mortality in Positive PCR Individuals Using Data Mining
33. Investigating novel ML and DL methods for Alzheimer's disease diagnosis
34. Similarity measurement for describe user images in social media
35. Improvement of Deep Reinforcement Learning Using Curriculum in Game Environment
36. Gender Identification of Mobile Phone Users based on Internet Usage Pattern
37. Prediction Axillary Lymph Node Involvement Status on Breast Cancer Data
38. Identification of prognostic biomarkers in papillary thyroid cancer and developing non-invasive diagnostic models through integratedbioinformatics analysis
39. A Comparison of Different Load Forecasting Methods Considering Combined and Multiple Strategies
40. Prediction of Daily New Death Cases Due to COVID۱۹ using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm
41. Stock price prediction using fuzzy rule based systems
42. Opportunities and Challenges of Applying Artificial Intelligence in the Financial Sectors and Startups during the Coronavirus Outbreak
43. A Deep Learning Model for Classifying Quality of User Replies
44. Improving the Diagnosis of COVID-۱۹ by using a combination of Deep Learning Models
45. A Novel Meta-heuristic Framework for Solving Power Theft Detection Problem: Cheetah Optimization Algorithm
46. Structural performance prediction of GFRP elastic gridshell structures by artificial neural network
47. Big Data Analytics and Management in Internet of Things
48. Feature Selection Using a Genetic Algorithms and Fuzzy logic in Anti-Human Immunodeficiency Virus Prediction for Drug Discovery
49. Sensitivity analysis of effective factors for estimating formation pore pressure using a new method: the LSSVM-PSO algorithm
50. Sensitivity analysis of effective factors for estimating formation pore pressure using a new method: the LSSVM-PSO algorithm
51. Prediction of protein aggregation tendency based on the support vector machine algorithm
52. Intelligent Classification of Pure and Nano-Composite PMMA Based on Thermal Properties
53. ۱۴-۳-۳ sigma: new peptidic inhibitors by fragment-based drug design
54. A New Method for Detection of ECG Signal Integrated with Neural Network for Classification of Disease Condition
55. Expert Detection In Question Answer Communities
56. Comparison between the performance of four metaheuristic algorithms in training a multilayer perceptron machine for gold grade estimation
57. Jaccard Pseudo-Similarity of Fuzzy Parameterized Fuzzy Soft Matrices and Its Application to Diagnosis of Parkinson’s Disease
58. HFC: Towards an Effective Model for the Improvement of heart Diagnosis with Clustering Techniques
59. Types of Approaches, Applications and Challenges in theDevelopment of Sentiment Analysis Systems
60. Parametric-insensitive nonparallel support vector regression for structural stress prediction of GFRP elastic gridshell structures
61. Can Google Trends Data Predict Next Covid-۱۹ Peak? A Machine Leaning Approach
62. A Novel Fraud Detection Scheme for Credit Card Usage Employing Random Forest Algorithm Combined with Feedback Mechanism
63. The Effect of Transitive Closure on the Calibration of Logistic Regression for Entity Resolution
64. An Effective Method of Feature Selection in Persian Text for Improving the Accuracy of Detecting Request in Persian Messages on Telegram
65. Prediction of Shear Wave Velocity by Extreme Learning Machine Technique from Well Log Data
66. Prediction of Shear Wave Velocity by Extreme Learning Machine Technique from Well Log Data
67. A Novel Light Weighted Feature ExtractionModel for Web Defacement Intrusion Detection
68. Three-Stream Convolutional Neural Network With VotingClassifier for Driver Distraction Detection
69. The Application of Deep Learning in Electroencephalography signal Analysis
70. A Study of Data Mining Techniques for Diagnosis Diabetes
71. Adoption of Drone Technology for the Smart Safety Mechanism of Women
72. Intrusion Detection Methodologies Based on Machine Learning:Feature Selection, Datasets, Performance Measures and Results
73. AppTree: An Intelligent Platform for Discovering the World of Plants
74. Application of Computational Linguistics to Predicting Language Proficiency Level of Persian Learners’ Textbooks
75. A method for investigating the harmful effects of drug-drug interactions using deep learning
76. Practices and use of artificial intelligence in cyber security
77. Hierarchical Risk Parity as an Alternative to Conventional Methods of Portfolio Optimization: (A Study of Tehran Stock Exchange)
78. Intelligent Vibration-based Anomaly Detection for Electric Motor Condition Monitoring
79. Proposing an Intelligent Monitoring System for Early Prediction of Need for Intubation among COVID-۱۹ Hospitalized Patients
80. Predicting metabolic syndrome using decision tree and support vector machine methods
81. Prediction peptide activity and interaction in drug discovery by utilize machine-learning technique
82. Toxicoinfotrmatics: Recent Approaches in Integration of Big Data Biomath for the Benefit of healthcare policy
83. TM-Bench: A benchmark dataset for thermophilic-mesophilic proteins classification
84. Techniques and Applications of Artificial Intelligence in Cyber Security
85. MVO-Autism: An Effective Pre-treatment with High Performance for Improving Diagnosis of Autism Mellitus
86. Comprehensive Learning Polynomial Auto-Regressive Model based on Optimization with Application of Time Series Forecasting
87. ANFIS against LSTM: precipitation time series forecasting
88. A Combined Data Mining Algorithm for Load Balancing in Cloud Networks
89. Hybrid Weighted Random Forests Method for Prediction & Classification of Online Buying Customers
90. CKD-PML: Toward an Effective Model for Improving Diagnosis of Chronic Kidney Disease
91. A Review of Artificial Intelligence Methods for Detection and Classification of Breast Lesions
92. Applying RF/NB/KNN classification techniques on Thermal and Mechanical Properties of different PMMA/nano-silica
93. Fault Diagnosis in Photovoltaic Modules using a Straightforward Voltage-Current Characteristics Evaluation
94. Artificial intelligence techniques for real-time applications
95. PRESENTATION OF A REAL-TIME SOLUTION FOR THE OPTIMAL RESOURCES ASSIGNMENT IN TRACKING THE BRAIN SIGNALS BASED ON FOG ARCHITECTURE
96. Deep Learning: Concepts, Types, Applications, and Implementation
97. Various Deep Learning Techniques for the Applications in Polymer, Polymer Composite Chemistry, Structures and Processing
98. Electricity Demand Prediction by a Transformer-Based Model
99. Designing and implementing of real-time intelligent system with the ability to identify and classify different topics in atuonomous vehicle
100. New Optimization Approach for Handling Imbalanced Data in Road Crash Severity