مقالات هوش مصنوعی در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات هوش مصنوعی درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه هوش مصنوعی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,663 مقاله در زمینه هوش مصنوعی استخراج شده است.

لیست مقالات هوش مصنوعی در هوش مصنوعی

1. کاربرد سیستم های هوش مصنوعی به منظور پیشگیری و نظارت بر ریشه های اختلال روانی
2. بررسی دقت گزارشات حسابرسی مستقل جهت پیش بینی ورشکستگی سازمانها با استفاده از هوش مصنوعی
3. مدل سازی درصد کاهش هد جریان غلیظ نمکی با استفاده از هوش مصنوعی
4. کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شمال و شمال غرب ایران
5. Multidimensional interval type ۲ epistemic fuzzy arithmetic
6. Studying Robots’ Capability in Loving and Being Loved in Science Fiction
7. Optimizing Extreme Learning Machine Algorithm using Particle Swarm Optimization to Estimate Iron Ore Grade
8. Optimization of ANFIS model using wavelet transform for simulating groundwater level variations
9. Integration of Blockchain and Internet of Things (IoT):The Static and Dynamic approach, Challenges, and Future Research
10. Presenting a model based on artificial neural network and using deep learning to analyze Persian texts and writings in Iranian online sales websites
11. Stock price analysis using machine learning method(Non-sensory-parametric backup regression algorithm in linear and nonlinear mode)
12. The Role of Big Data in the Development of Safety in Fully Automated Vehicles: A Survey
13. Algorithm for Recognition of Left Atrial Appendage Boundaries in Echocardiographic Images
14. Technology and its Solutions in the Era of COVID-19 Crisis: A Review of Literature
15. Action Change Detection in Video Based on HOG
16. Use of Genetic Programming for Predicting Two Phase Inflow performance relationship of oil wells
17. White Spot and Fluorotic Lesions Detection On Dental Images Using Deep Learning
18. AI, Big Data, and Internet of Things: New tools for planning business Strategies
19. The modeling and prediction of the quality of the groundwater resources in Tuyserkan plain using the optimized artificial neural network
20. Use of image processing in the diagnosis of breast cancer
21. A Review of Technology Development in Smartization and Digitalization of Oil & Gas Industry
22. Comparing the Accuracy of Artificial Neural Networks in Estimating the Weight of Cobb, Ross, and Arbor Acres Chicks using Video Image Processing Technology
23. A New Clustering Algorithm for Attributive Graphs through Information Diffusion Approaches
24. AI and ML Applications and Concerns in Medical fields
25. Investigation of artificial intelligence approaches (ANN-MLP, CAFIS) for the daily prediction of winter air pollutants (CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub>) in Hamedan city using meteorological data
26. Utilization of Gene Expression Programming for Modeling of Mechanical Performance of Titanium/Carbonated Hydroxyapatite Nanobiocomposites: The Combination of Artificial Intelligence and Material Science
27. A Brief Review of Artificial Intelligence and Big Data Concepts With a Survey on Their Combination Applications
28. The importance of quality on the application of the artificial intelligence algorithm in predicting profit smoothing
29. The Role of Artificial Intelligence in Graphene is a Super Material with Special Properties
30. Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in Desalination: A Bibliometric and Review Study
31. Accurate Detection of Breast Cancer Metastasis Using a Hybrid Model of Artificial Intelligence Algorithm
32. The place of artificial intelligence in the data mining process through optimization methods
33. Application of Artificial Intelligence in the treatment and production of Cancer Drugs
34. Hybrid Artificial Intelligence Model Development for Roller-compacted Concrete Compressive Strength Estimation
35. New approaches in breast cancer healthcare based on hi-tech artificial intelligence
36. Arc Length method, an application of artificial intelligence in infrastructure crack monitoring
37. Artificial Intelligence-based Modeling of Interfacial Tension for Carbon Dioxide Storage
38. Application of artificial intelligence and expert systems in knowledge management
39. The Revolutionizing Impact of Artificial Intelligence on Breast Cancer Management
40. The Role of Artificial Intelligence in the Future of Education
41. Predicting the sediment rate of Nakhilo Port using artificial intelligence
42. An Overview of Artificial Intelligence Applications and Psychology
43. Artificial Intelligence use cases in Aquaculture Fisheries Engineering
44. Investigating artificial intelligence applications in strategic management
45. Development of Artificial Intelligence for Smart Detectors
46. Application of artificial intelligence in nursing processes
47. The Roles For Artificial Intelligence In Education
48. Energy management by artificial intelligence systems
49. مروری بر کاربردهای اینترنت اشیاء (IoT) و دوقلوی دیجیتال (DT) در صنعت فولاد
50. آشکارسازی اهداف کوچک در تصاویر مادون قرمز مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
51. بررسی تشخیص بیماری دیابت بر اساس اطلاعات مستخرج از سیگنال ECG با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
52. ارزیابی تاثیر شکل هندسی پایه پل روی عمق آبشستگی با استفاده از الگوریتم پشتیبان بردار ماشین
53. چالش های استفاده از ماشین یادگیری در تولید از میدان های نفتی ایران
54. تحلیل رفتار بازیکنان در تحریم امریکا علیه ایران: رویکرد مبتنی بر عامل
55. گزارش فنی: مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه برای پیش بینی دبی روزانه بار معلق رسوب و ارزیابی عوامل موثر در برآورد رسوب
56. شناسایی فراروندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل توجه در آینده نگاری صنعت دفاعی در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
57. استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری
58. الگوریتم جدید به منظور پیش‌بینی سریع وضعیت پایداری زاویه‌ای گذرا در سیستم‌های قدرت
59. کاربرد اینترنت اشیا در جراحی مغز و اعصاب؛ مزایا و معایب
60. ارائه یک مدل جدید به منظور پیش بینی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از داده های پتروفیزیکی و گل حفاری
61. تشخیص و طبقه بندی خوشخیم یا بدخیم بودن تومورهای سینه با استفاده از الگوریتم k-medoids و شبکه های عصبی مصنوعی با بکارگیری الگوریتم گرگ خاکستری
62. چمروش استارتاپ هم نوا با نسل پنجم بازاریابی ابداع کننده ا یده ناب تحول صنعت و هنر فرش دستباف
63. محاسبات شناختی رویكردی برای توسعه فناوری های نسل جدید
64. بررسی عملکرد سیستم خودروهای خودران
65. طراحی رابط کاربری صوتی تشخیص فرامین صوتی برای خانه هوشمند
66. شناسایی حملات مخرب از نوع DDOS به مراكز داده با استفاده ازالگوریتم ژنتیك و گراف پوشای كمینه (نمونه برداری از مركز داده كاملاً مجازی)
67. پیاده سازی سامانه هوشمند تحلیل جایگاه انتقال تکنولوژی در سبز شدن زنجیره عرضه کسب وکار
68. همدلی: از انسان تا ماشین
69. ارائه یک سیستم توصیه گر خدمات قابل اطمینان در اینترنت اشیاء با استفاده از مدل تصمیم گیری خاکستری
70. شبیه‌سازی رفتار عابرپیاده در فرآیند تخلیه از محیط پویا با استفاده از رویکرد عامل‌-بنیان
71. بررسی و تحلیل حساسیت روش های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع
72. بهینه سازی معماری سامانه پردازش زبان طبیعی اطلاعات بدون الزام به اتصال سامانه به اینترنت در کاربردهای سازمانی
73. کاربرد یادگیری ماشین در استفاده از شخصیت های مجازی با هدف بهبود بازاریابی در تجارت الکترونیک
74. پایش سلامت سازه ها با استفاده از شبکه های عصبی
75. تبیین پارامترهای پایداری محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
76. تعیین ضریب ایمنی شیروانیها تحت شکست ترکیبی (واژگونی- قاشقی) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل
77. تشخیص و پیش بینی Kick با استفاده از علم داده
78. مقایسه ی عملکرد مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران
79. بررسی و مقایسه روش های یادگیری عمیق جهت پیش بینی بار شبکه هوشمند
80. سیستم تصمیم یار هوشمن د به منظور هشدار از بروز حمله قلبی مجدد بر اساس تکنیک های یادگیری ماشین
81. مدل های سیستم تشخیص سو تغذیه برای کنترل و توصیه رژیمهای غذایی مناسب کودکان 6 الی 12 سال
82. مقایسه روش مارس و برنامه نویسی ژنتیک برای داده های رسوب رودخانه
83. مروری بر روش ها و کاربردهای ماشین یادگیری سریع
84. چشم اندازی از تبلیغات دیجیتال، حال و آینده
85. استفاده از شبکه عصبی جهت پیش بینی حداقل فشار امتزاج پذیری در تزریق کربن دی اکسید به یکی از مخازن نفتی
86. مروری بر مدل های پیشرفته مدیریت زنجیره تامین به منظور ارائه پیشنهادی جامع برای مدیریت جهانی متمرکز و یکپارچه
87. مقایسه الگوریتم های کلونی مورچگان و ژنتیک در مکانیابی اسکان موقت پس از زلزله
88. مدیریت هوشمند زنجیره تامین
89. استفاده از روش شبکه عصبی و رگسیون در مدل سازی سری های زمانی بارش
90. طبقه بندی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
91. مروری بر مدل های پیشرفته پیش بینی در تجارت الکترونیکی
92. مدل های سیستم شناسایی و تشخیص بدافزار به صورت ایستا
93. پیش بینی تولید پسماند جامد شهری تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
94. مروری بر اصول و مبانی عملکرد سیستم خودروهای خودران
95. بهره برداری بهینه منابع آب در زمان واقعی بر اساس الگوریتم NSGA-II و ماشین های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: سد گاوشان)
96. برآورد ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ B در انحنای ۱۲۰ درجه با استفاده از مدل های RBFو ANFIS و مقایسه با شبکه عصبی ANN
97. یک مدل شناختی کارا جهت افزایش درک پذیری داده ها و بار شناختی ماشین در کلان داده ها
98. مقایسه عملکرد مدل های شبکه های عصبی مصنوعی برای رده بندی متن پیامک ها
99. بررسی کاربرد بتن خودتراکم در فناوری نوین ساختمان
100. ارائه مدلی برای برآورد تقاضا در زمینه مصرف برق در ایران با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان