مقالات درخت تصمیم در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات درخت تصمیم درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه درخت تصمیم جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,605 مقاله در زمینه درخت تصمیم استخراج شده است.

لیست مقالات درخت تصمیم در هوش مصنوعی

1. A New Hybrid Method for Improving the Performance of Myocardial Infarction Prediction
2. Terrain Mapping of LandSat۸ Images using MNF and Classifying Soil Properties using Ensemble Modelling
3. Fast Prediction of Power System Dynamic Response Using Intelligent Techniques based on WAMS Data
4. Analyzing the Research Grant Process in Iran’s National Elites Foundation: An Approach Based on Process Mining and Machine Learning
5. Horizontal Alignment of Operations Strategies using Data Mining Approach
6. Model Design for Personnel Selection with Data Mining Approach (Case Study: A Commerce Bank of Iran)
7. Role of Supervised Machine Learning for the Prediction of Elastic Logs. A Case Study from Middle Indus Basin, Pakistan
8. Real options based analysis for supply chain management
9. تکنیک تصویر برداری ابرطیفی
10. Assessment of the Metabolic Syndrome in Children and Adolescents in Birjand, Iran: A Data Mining Approach
11. Investigating factors affecting the cost of money in banks usingData Mining
12. Providing A Model for Predicting and Detecting Destructive Processes to Prevent the Production of Waste and Defective Products: A Data Mining Approach
13. Investigating Changes in Household Consumable Market Using Data Mining Techniques
14. Diagnosis of Multiple Sclerosis Based on Image Processing of Patient Motion
15. Comparative Analysis of Machine Learning Algorithms with Optimization Purposes
16. Discovering the Clinical Knowledge about Breast Cancer Diagnosis Using Rule-Based Machine Learning Algorithms
17. Evaluation of the Impact of Actors on Ecosystem Accounting
18. Recognition EEG signal patterns for emotion identify using feature learning methods
19. Simulation of Drivers’ Behavior in Traffic Based on Data Mining
20. Predictors of Delay in Seeking Post-Exposure Prophylaxis in Older Adults with Animal Bite Injuries: A Population-Based Study
21. The effect of parenting styles on children’s risk perception on roads
22. Discrimination among Winding Mechanical Defects in Transformer Using Noise Detection and Data Mining Boosting Method
23. Sentiment Analysis of Persian Political tweets using Machine Learning Techniques
24. Application of Data Mining Method in Anticipating of Relationship between Liquidity and Profitability in Capital Market
25. Comparison of the performance of machine learning algorithms in predicting heart disease
26. Forecasting Stock Trend by Data Mining Algorithm
27. Railway Turnout Defect Detection Using Image Processing
28. Machine learning algorithms are being used to predict the output capacity of asolar farm in California in order to substitute renewable energy with fossil fuels
29. Analyzing and Predicting Fatal Road Traffic Crash Severity Using Tree-Based Classification Algorithms
30. Comparative study of medical data and physical fitness of firefighters using data mining algorithms
31. Developing a Prediction-Based Stock Returns and Portfolio Optimization Model
32. Designing a Human T-Lymphotropic Virus Type ۱ (HTLV-I) Diagnostic Model Using the Complete Blood Count
33. Classification of Internet banking customers using data mining algorithms
34. آشکارسازی اهداف حرارتی با دمای بالا با استفاده از الگوریتم در تصاویر ماهواره ای مودیس
35. توسعه مدل مفهومی مبتنی بر الگوریتم Decision Tree و داده کاوی به منظور آشکار سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده ی TM و داده های کمکی « مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان بویر احمد»
36. Dimension Reduction of Big Data and Deleting Noise and Its Efficiency in the Decision Tree Method and Its Use in Covid ۱۹
37. Predicting drug-target interaction based on bilateral local models using a decision tree-based hybrid support vector machine
38. DIAGNOSIS OF BREAST LESIONS USING THE LOCAL CHAN-VESE MODEL, HIERARCHICAL FUZZY PARTITIONING AND FUZZY DECISION TREE INDUCTION
39. Performance Analysis of Selected Decision Tree Algorithms for Predicting Drug Adverse Reaction among COVID-۱۹ Hospitalized Patients
40. Investigating the factors of infertility with female cause of ART baruchs using decision tree algorithm and regression
41. Scalable Fuzzy Decision Tree Induction Using Fast Data Partitioning and Incremental Approach for Large Dataset
42. Providing Classification Map of PM۲.۵ Air Pollution Using Decision Tree and Random Forest methods
43. Fast Islanding Detection for Distribution System including PV using Multi-Model Decision Tree Algorithm
44. Fast Islanding Detection for Distribution System including PV using Multi-Model Decision Tree Algorithm
45. Comparison of the desirability of natural delivery and cesarean section with decision tree model
46. Intrusion Detection in Computer Networks Through Combining Particle Swarm Optimization and Decision Tree Algorithms
47. Fuzzy decision tree algorithm based on feature value's class contribution level
48. Intrusion Detection with Low False Alarms using Decision Tree-based SVM Classifier
49. An Intelligent Diagnosis of Liver Diseases using Different Decision Tree Models
50. Comparing different stopping criteria for fuzzy decision tree induction through IDFID۳
51. Predicting metabolic syndrome using decision tree and support vector machine methods
52. DETECTION OF SUSPICIOUS ELECTRICITY CUSTOMERS USING NAÏVE BAYESIAN AND DECISION TREE
53. A Decision Tree model for sediment transport modeling
54. داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle
55. تشخیص بیماریهای قلبی با ابزار های داده کاوی
56. Predicting preeclampsia and related risk factors using data mining approaches: A cross-sectional study
57. Classification the Number of Children Ever Born using CART Model
58. بررسی کارایی مدلهای هوشمند در برآورد رسوبات معلق رودخانهای (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باباامان، خراسان شمالی)
59. پیش بینی بلندمدت تقاضا در "زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان" با استفاده از شبکه عصبی عمیق و ماشین یادگیری شدید
60. پیش بینی نوع نیاز مشتری در فروش اینترنتی کتاب: مطالعه موردی فروشگاه اینترنتی آدینه بوک
61. بررسی کارایی روش های مختلف هوش مصنوعی و روش آماری در برآورد میزان رواناب (مطالعه موردی: حوزه شهید نوری کاخک گناباد)
62. روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروج های پی در پی در شبکه های قدرت
63. Use of data mining algorithms in assessing the affecting factors on predicting the health status of newborns
64. شناسایی عوامل و پیش بینی ارزشیابی دانشجویان از مدرسین با استفاده از الگوریتم های رگرسیون در داده کاوی
65. ارزیابی کمی کارایی سیگنالهای فیزیولوژیک در تشخیص هوشمند حالت هیجانی به منظور مراقبتهای بهداشتی و درمانی
66. ارایه مدل پیش بینی بیماری اوتیسم با مدل ترکیبی انتخاب ویژگی و برنامه نویسی بیان ژن
67. ارزیابی توانایی مدل درختی استدلالی در پیش بینی احتمال وقوع بارش روزانه
68. استفاده از تکنیک های داده کاوی جهت تشخیص دیابت با استفاده از چربی خون
69. بررسی و تحلیل تکنیک های یادگیری ماشین روی بیماری Covid -۱۹
70. ارایه ی یک روش حفاظت گسترده بر مبنای اطلاعات فازوری جهت پیش بینی جزیره شدگی غیر عمدی در سیستم قدرت
71. پیش بینی سرطان تیروئید در تصاویر سونوگرافی با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی
72. تشخیص اخبار جعلی با کمک الگوریتم های یادگیری ماشین
73. مدل سازی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشتستان بوشهر با استفاده از هوش مصنوعی و زمین آمار
74. معرفی روشی جدید برای نقطه انشعاب در تولید درختان تصمیم
75. پایتون با جدول هش و استفاده از make و biud برای الگوریتم های گراف تصممی گیری دودویی (BDD) و گراف تصمیم گیری دودویی مرتب شده کاهش ROBDD
76. طراحی و تبیین مدل پیش بینی شکست صنایع بیمارستان براساس متغیرهای حسابرسی و افشاگری های گزارشات حسابرسی در بیمارستان ها
77. مقایسه رگرسیون لوژیستیک با برخی از روش های یادگیری ماشین در رده بندی داده ها
78. مقایسه رگرسیون لوژیستیک با برخی از روش های یادگیری ماشین در رده بندی داده ها
79. پیش بینی مقاومت فشاری بتن غلتکی با استفاده از الگوریتم های رگرسیونی یادگیری ماشین و شبکه عصبی مصنوعی
80. کنترل پوشش توزیع شده سیستم چند عامله در یک منطقه بحران زده و مکانیابی اهداف ساکن احتمالی موجود در منطقه
81. به کارگیری تکنیک های کارامد داده کاوی به منظور پیش بینی و تشخیص هوشمند بیماری های قلبی- عروقی
82. Determination of the Distribution Pattern of Mortality Using Data Mining Technique in Golestan Province since ۲۰۰۷ to ۲۰۰۹
83. تعیین تازگی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال با روش غیر مخرب تلفیقی امواج فراصوت، مقاومت الکتریکی
84. بررسی انتقادی استفاده از مدل های یادگیری ماشین جهت پیش بینی خواص مکانیکی بتن
85. سیستم جنگ الکترونیک به کمک یادگیری ماشین
86. بررسی کارایی الگوریتم های داده کاوی جهت تشخیص پیشگویانه اوتیسم
87. راهکار ترکیبی نوین جهت تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم-های هوش محاسباتی
88. بررسی عوامل موثر بر پشتیبانی خدمات بر رشد هوشمند شهری
89. تشخیص ناباروری به کمک تکنیک های داده کاوی
90. مروری بر رویکردهای مختلف به حل مسائل داده کاوی
91. پیشبینی قیمت سنگ آهن با استفاده از روشهای استوار و مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی
92. مدل سازی و پیش بینی مکانی کلاس خاک با استفاده از الگوریتم یادگیری رگرسیون درختی توسعه یافته و جنگل-های تصادفی در بخشی از اراضی دشت قزوین
93. بررسی کاربرد الگوریتمهای طبقه بندی و خوشه بندی در زمینه استخراج دیتای استخدامی
94. تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی
95. تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی
96. تشخیص ایمیل های اسپم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و ابزار spaCy
97. مروری بر رویکردهای هوش مصنوعی قابل تفسیر در تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از دست خط
98. ارائه روشی با استفاده از ترکیب دسته بندها، برای تشخیص و طبقه بندی بیماری تیروئید، مبتنی بر رای اکثریت
99. مدل سازی دادهرانه نرخ خرابی به منظور تحلیل پایایی در شبکه توزیع مطالعه موردی شرکت توزیع استان تهران
100. مدل بندی رفتار سرمایه گذاران با کمک هوش مصنوعی