مقالات پردازش زبان طبیعی در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پردازش زبان طبیعی درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پردازش زبان طبیعی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 278 مقاله در زمینه پردازش زبان طبیعی استخراج شده است.

لیست مقالات پردازش زبان طبیعی در هوش مصنوعی

1. Network Security: Artiffical Intelligence method for Attack Detection (Survey Study)
2. مروری برالگوریتم حافظه کوتاه مدت طولانی و کاربردهای آن
3. Effective Sentiment Analysis on Twitter with Apache Spark
4. An Efficient Set of Parts of Speech in Persian Information Retrieval Systems
5. Improvement of An Abstractive Summarization Evaluation Tool using Lexical-Semantic Relations and Weighted Syntax Tags in Farsi Language
6. an abstractive summarization evaluation tool using lexical-semantic relations in farsi language
7. PSWG: An Automatic Stop-word List Generator for Persian Information Retrieval Systems Based on Similarity Function & POS Information
8. Improving Persian POS Tagging Using the Maximum Entropy Model
9. PSWG: an automatic stop-word list generator for persian information retrieval systems based on similarity function & pos information
10. Secure Dynamic Interactive Blood Bank based on Cognitive Computing
11. Employing a Text Mining Approach for Yellowest Movement A Case Study on Twitter Data
12. Developing Deep Convolutional Neural Network Model to Process Natural Persian Script in Computer Vision
13. Developing a Recommender System and a Hierarchical View of Customers Experience Based on Review Analysis
14. S&P۵۰۰ Index Direction Prediction Using Textual Tweets and Their Corresponding Sentiment
15. Improving the Performance of Text Sentiment Analysis using Deep Convolutional Neural Network Integrated with Hierarchical Attention Layer
16. Plagiarism checker for Persian (PCP) texts using hash-based tree representative fingerprinting
17. DeepSumm: A Novel Deep Learning-Based Multi-Lingual Multi-Documents Summarization System
18. ParsNER-Social: A Corpus for Named Entity Recognition in Persian Social Media Texts
19. PersianWord Sense Disambiguation Corpus Extraction Based onWeb CrawlerMethod
20. Use of Generalized Language Model for Question Matching
21. MHSubLex: Using Metaheuristic Methods for Subjectivity Classification of Microblogs
22. Computing Semantic Similarity of Documents Based on Semantic Tensors
23. A Novel Approach to Conditional Random Field-based Named Entity Recognition using Persian Specific Features
24. LSTM-Based Text Sentiment Analysis via Attention Mechanism
25. Designing a Question Answering System by Providing a Hybrid Method for Answer Ranking
26. Incorporating Users' Bias for Document-level Opinion Mining in Persian
27. An Imperialist Competitive Algorithm for Persian Text Segmentation
28. سیرتکاملی منطق ماشینی
29. Thai Insult Detection System Based on Linguistic Features Analysis
30. A Novel Unsupervised Learning Method for Word Sense Disambiguation using Word Vector
31. Using of Emotion Mining Techniques for Opinions Analysis on the Issue of Hijab
32. Efficient calculation of sentence semantic similarity: a proposed scheme based on machine learning approaches and NLP techniques
33. The Application of Artificial Intelligence in the Analysis of Online Customer Reviews
34. An Analytical Survey on Text Classification via Deep Learning
35. A Comparative Classification of Approaches and Applications in Opinion Mining
36. Designing Persian Language Parser Tool
37. A Novel Feature Cloud Visualization for Depiction of Product Features Extracted from Customer Reviews
38. A Fast and Robust Parser Based on The Viterbi Algorithm
39. The XMLization of a Dependency Treebank in CoNLL Format for Evaluating Linguistic Queries using Xquery
40. converting dependency structures to phrase structures for free-word -order languages
41. Text summarization using sentiment analysis
42. Presenting a proposed model based on natural language processing (NLP) to measure the satisfaction of Iranian customers in online marketing and digital marketing services
43. Machine learning with pattern recognition in natural language processing without any grammar and syntax knowledge
44. E-Mail phishing detection using natural language processing and machine learning techniques
45. Natural Language Processing Based on Deep Learning and Model Evaluation
46. Toward Development of Human-Computer Interaction using Natural Language Processing
47. Using of Natural Language Processing Techniques in Suicide Research
48. Ontology Creation and Population for Natural Language Processing Domain
49. Using Natural Language Processing for Intelligence Monitoring and Acquisition
50. Natural Language Processing for Sentiment Analysis: An Overview
51. Natural Language Processing and Machine Learning: A Review
52. دسته بندی و ارزیابی تحلیلی روش های توصیه گر مبتنی بر شبکه های اجتماعی
53. یادگیری مجموعه داده محدود برای طبقه بندی مقصود با استفاده از مدل پیش آموزش داده شده BERT
54. بهبود انسجام در خلاصه سازی استخراج ی خودکار متن با روی کردی حریصانه و بردارهای واژگانی
55. سامانه رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی با استفاده از قالب های معنایی
56. ارائه یک سیستم پیشنهاد سبد خرید بورس با تحلیل احساس گفتار کاربران در شبکه های اجتماعی
57. یادگیری عمیق در شناسایی موجودیت های نامدار در متون فارسی
58. هوش مصنوعی ابزار پژوهش های رایانشی قرآنی
59. ساخت مجموعه داده اخبار جعلی فارسی و مروری بر کارهای انجام شده درزبان انگلیسی
60. برچسب گذاری معنایی جمله ها در زبان فارسی با روش نظارت شده
61. تشخیص متون توهین آمیز در موتورهای جستجو با استفاده از یادگیری ماشین
62. تحلیل احساس شبکه ی اجتماعی توییتر با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق
63. تحلیل عرضه و تقاضای پایان نامه های حوزه محیطزیست در ایران
64. تحلیل احساسات سطح جنبه با رویکرد یادگیری عمیق
65. برچسب زنی اجزای سخن در زبان فارسی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن
66. برچسب زنی اجزای سخن در زبان فارسی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن
67. برچسب زنی نقش معنایی جملات زبان فارسی
68. طراحی سیستم مترجم مبتنی بر آواتار زبان فارسی به زبان اشاره فارسی
69. تحلیل احساسات کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های عصبی پیچشی
70. تحلیل احساسات کاربران شبکه های اجتماعی بر مبنای واژه نامه احساس کلمات
71. بررسی روش های تحلیل احساسات کاربران شبکه های اجتماعی در عملیات روانی
72. بررسی سیستم های پرسش و پاسخ QA
73. مقایسه عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در دسته بندی اخبار با موضوع خاص
74. بازبینی استخراج روابط معنایی
75. روش های موجود و نوین شناسایی موجودیت های اسمی
76. چارچوبی جهت تولید خبرنامه از محتوای سایت های خبری با استفاده از وب معنایی
77. ارائه یک روش جدید برای تولید سوپرسِن س در شبکه واژگانی وردنت
78. مروری بر روش های خلاصه سازی متون
79. بهینه سازی معماری سامانه پردازش زبان طبیعی اطلاعات بدون الزام به اتصال سامانه به اینترنت در کاربردهای سازمانی
80. تشخیص حملات سایبری پیشرفته با استفاده از مدلسازی رفتاری مبتنی بر پردازش زبان طبیعی
81. انتخاب عنوان برای متون فارسی با استفاده از پردازش زبان طبیعی
82. نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات
83. استفاده از پردازش زبان طبیعی برای انتخاب عنوان فارسی
84. تحلیل احساسات زبان فارسی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
85. تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی با پردازش زبان طبیعی و رویکرد یادگیری عمیق
86. ارائه یک رویکرد جدید برای تحلیل احساسات به منظور تشخیص متون مثبت و منفی
87. کاربرد روش بازخورد ضمنی در بهبود کارآیی سیستم های بازیابی اطلاعات
88. ارائه یک روش جدید برای شناسایی عبارات کاندید در الگوریتم های استخراج عبارات کلیدی
89. طراحی و پیاده سازی یک سیستم خودکار پاسخگویی به پرسش بابه کارگیری پردازش زبان طبیعی
90. تشخیص موجودیت های نامدار فارسی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن
91. مروری بر استخراج خودکار کلمات کلیدی برای خلاصه سازی متن: یک نظرسنجی
92. مروری بر فراابتکاری برای ابهام زدایی معنایی کلمه
93. یادگیری نمایش ساختاریافته از طریق یادگیری تقویتی و شبکه های با حافظه بلندمدت-کوتاه مدت
94. ارائه روشی برای تشخیص بهترین مکان های گردشگری کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از تحلیل احساس
95. سازوکاری برای بهینه سازی استخراج ویژگی برای تشخیص هممرجعی ضمیر و اسم اشاره در زبان فارسی
96. رفع چالش های پیش پردازش نظرات فارسی کاربران حوزه توریسم الکترونیکی با استفاده ازراهکارهای نظرکاوی و پردازش زبان طبیعی
97. کاربرد پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین در مدیریت و یکپارچه سازی داده های عملیات حفاری
98. ارائه یک سیستم پرسش و پاسخ بر روی پایگاه دانش مبتنی بر یادگیری عمیق
99. سیستم پیشنهاددهنده مقالات علمی
100. مروری بر پردازش زبان طبیعی توسط رایانه