آقای محمد نصیری

Mohammad Nasiri

عضوء دانشگاه صنعتی مالک اشتر و موسسه آموزش عالی جامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176457)

163
54
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی