آقای عزیزاله جعفری

Azizollah Jafari

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177071)

35
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی