نقش سیستمهای مغزی- رفتاری و تنظیم هیجان بین فردی در پیشبینی پریشانی روانشناختی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 133

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIPSA08_090

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه در حوزه آسیب شناسی روانی دیدگاه کل نگر در سبب شناسی اختلالات هیجانی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و عوامل زیستی در کنار عوامل روانشناختی از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار برای طیف گسترده ای از اختلالات روانی به ویژه افسردگی، اضطراب و تنیدگی در نظر گرفته میشوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستمهای مغزی- رفتاری و تنظیم هیجان بین فردی در پیشبینی پریشانی روانشناختی صورت پذیرفت.روش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی، از لحاظ هدف بنیادی و از حیث روش جزو مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد بزرگسال ساکن شهر تبریز در سال ۱۴۰۰ بودند که از میان آنها نمونه ای به حجم ۲۷۹ نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های سیستمهای مغزی- رفتاری (کارور و وایت، (۱۹۹۴، پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی (هافمن و همکاران، (۲۰۱۶ و مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی (لویباند و لویباند، (۱۹۹۵ را پس از دریافت دستورالعمل به صورت اینترنتی تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد سیستم بازداری رفتاری و عامل اتخاذ دیدگاه تنظیم هیجان بین فردی به طور منفی و عامل تسکین دهنده و الگوسازی اجتماعی به طور مثبت میتوانند پریشانی روانشناختی را پیشبینی نمایند.نتیجه گیری،براساس یافته های بدست آمده ازپزوهش حاضر و بادرنظرگرفتن پیشینه نظری می توان گفت ابتلا به مشکلات روان شناختی تک علتی نبوده و عوامل مختلف زیستی و روان شناختی درآن نقش دارند

کلیدواژه ها:

سیستم های مغزی-رفتاری ، تنظیم هیجان بین فردی ، افسردگی ، اضطراب ، تنیدگی

نویسندگان

مصطفی زارعان

گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

سمانه میرزامحمدی

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، ایران

زهرا مرادی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

محمد نصیری

دکتری تخصصی روان شناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران