دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری

Pomology Research

مجله پژوهش های میوه­ کاری مقالات پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با میوه­ های مناطق معتدله، میوه­ های گرمسیری و نیمه گرمسیری، ریز میوه­ ها، خشک میوه­ ها، بیوتکنولوژی، تغذیه گیاهی، کشت بافت، فیزیولوژی و فن­آوری پس از برداشت و سایر زمینه های مربوط با میوه­ کاری را که به زبان فارسی نوشته شده باشند و در سایر نشریه ­ها چاپ نشده باشند، برای چاپ پذیرش می­نماید. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی یا خارجی ارائه و چاپ شده اند، مستثنی می­باشند.  رعایت دقیق راهنمای نویسندگان در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات