رضا صورتی زنجانی

دکتری زراعت

Researcher ID: (454982)

19
12
16
2
3
2
21

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
 • عضو کمیته بررسی‌های اقتصادی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران
 • عضو کمیته علمی و فنی مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور
 • عضو کمیته تخصصی بخش اصلاح بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
 • عضو شورای فنی مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور
 • عضو کمیته تخصصی گندم و جو استان گیلان
 • عضو شورای تحقیقات کشاورزی کشور
 • عضو شورای فناوری مرکز رشد واحد فناوری کشاورزی و منابع طبیعی پارک علم و فناوری استان گیلان
 • رئیس کمیته علمی و فنی مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور
 • رئیس کمیسیون معاملات مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور
 • عضو کارگروه درآمدزایی مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور
 • عضو کمیته تخصصی توت مرکز تحقیقات ابریشم کشور
 • عضو کمیته علمی در برگزاری اولین همایش ملی ابریشم ایران و نمایشگاه توانمندی‌های ابریشم کشور
 • عضو کمیته داوری اولین همایش ملی ابریشم ایران و نمایشگاه توانمندی‌های ابریشم کشور
 • عضو در کمیته علمی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری و کارگروه انتخاب فناور و واحد فناور برتر استان گیلان د
 • عضو شورای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دام
 • عضو کارگروه بررسی وضعیت نوغانداری استان و اشتغال زایی استانداری گیلان
 • عضو کمیسون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی
 • عضو کمیته تخصصی دام، طیور و ابریشم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان
 • عضو کارگروه تدوین برنامه مشترک نوغانداری و ابریشم
 • عضو کارگروه نشست تخصصی نوغانداری

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • بررسی اثر اصلاح کننده های آلی و معدنی بر برخی ویژگی های خاک و عناصر غذایی در گیاه گندم ارائه شده در هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل (1401)
 • بررسی روند تغییرات وزنی و حجمی غده های ارقام سیب زمینی در تراکم های مختلف کاشت ارائه شده در هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (1381)
 • Bizhannia, A. R., Etebari, K., Seidavi, A. R., Sourati, R. and Ghanipoor, M. 2008. The effect of long time treatment of Carbendazim on pre-cocoon parameters of mulberry silkworm (Bombyx mori). Proceedings of the British Society of Animal Science (BSAS), Annual Conference. 31 March-2 April 2008, Scarborough, UK. Page (2008)
 • Seidavi, A. R., Bizhannia, A. R., Sourati, R., Mavvajpour, M. and Ghanipoor, M. 2006. Feeding of different mulberry varieties and theirs effects on biological characters in silkworm. Proceedings of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. 17-20 September 2006, Antalya, Turkey. Page 165. (2006)
 • Sourati, R., Seidavi, A. R., Bizhannia, A. R., Kamran, E. and Ghanipoor, M. 2005. Study of weight and volume variation trend at different potato varieties in different plantation densities. Proceedings of 13th Multi-Discitlinary Iranian Researchers Conference in Europe. 2nd July 2005. University of Leeds, Leeds, UK. Page 36. (2005)
 • Seidavi, A. R., Bizhannia, A. R., Sourati, R. and Mavvajpour, M. 2005. The nutritional effects of different mulberry varieties on biological characters in silkworm. Proceedings of the 29th Annual Nutrition Society of Australia Scientific Meeting. 30 November- 3 December 2005, Melbourne, Australia. Page 122. (2005)
 • صورتی، ر و رکنی، ح. 1396. چالش های صنعت نوغانداری، الزامات آتی و اولویت های پژوهشی مورد نیاز کشور. اولین همایش ملی ابریشم ایران. دانشگاه گیلان. (1396)
 • نظری، ن، رهاننده، ر و صورتی زنجانی، ر. تاثیر 5 عصاره اتانولی گیاهی در بازداری از رشد Fusarium oxysprum عامل پژمردگی طوقه و ریشه توت در استان گیلان. یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری. پاییز 1396. (1396)
 • مطالعه بیماریهای قارچی و باکتریایی درختان توت در استان گیلان. لین همایش بین المللی علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (1389)
 • صورتی، ر.، بیژننیا، ع. ر. و صیداوی، ع. ر. 1388. تاثیر ژنوتیپ و مدت زمان پینهزایی قلمهها بر راندمان خصوصیات زیستی توت. اولین همایش ملی تولید، فرآوری و صادرات صنایع ابریشم. تربت حیدریه- بایگ، 10 تا 11 اردیبهشت 1388. صفحه 127. (1388)
 • بیژننیا، ع. ر.، صیداوی، ع. ر.، اعتباری، ک.، صورتی، ر. و غنیپور، م. 1387. تعیین اثرات استفاده از رژیمهای مختلف کودی (جامد، مایع و کود دامی) در توتستانبر عملکرد کرم ابریشم. خلاصه مقالات سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 24 تا 25 مهر 1387. صفحه 364. (1387)
 • حاتمزاده، ع.، صورتی، ر.، بیژننیا، ع. ر. و صیداوی، ع. ر. 1386. تاثیر برخی محرکههای هورمونی بر میزان گیرایی قلمهها در دو رقم توت سفید (Morus Alba L.). خلاصه مقالات پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز، 12 تا 15 شهریور 1386. صفحه 718. (1386)
 • غنیپور، م.، میرحسینی، س. ض.، شادپرور، ع.، صیداوی، ع. ر.، بیژننیا، ع. ر. و صورتی، ر. 1386. بررسی تاثیر محدودیت در تولید و نهاده بر ارزش اقتصادی صفات تولیدی و تولیدمثلی سه لاین تجاری کرم ابریشم ایران. مجموعه مقالات دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور (جلد اول). موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، 26 تا 27 اردیبهشت 1386. صفحات 58-62. (1386)
 • بررسی پاتوژن های باکتریایی لاروهای کرم ابریشم در گیلان، شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی. دانشگاه تبریز. (1386)
 • بررسی میزان شیوع بیماری لپتوسپیروزیس در شالیکاران غرب استان گیلان. لین همایش بین المللی علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (1386)
 • 2. اعتباری، ک.، بیژننیا، ع.ر. و صورتی، ر. 1384. اثرات به کارگیری شبه هورمون جوانی بر متابولیسم پروتئین در کرم(B. mori L.). خلاصه مقالات سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بینالمللی زیست شناسی ایران. دانشگاه گیلان، رشت، 1 تا 3 شهریور 1384. صفحه 145. (1384)
 • 3. صورتی، ر.، بیژننیا، ع. ر.، صیداوی، ع. ر.، غنیپور، م. و کامران، ا. 1384. تاثیر ارقام و تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات زیستی شش رقم سیب زمینی. چکیده مقالات اولین همایش بینالمللی علوم زیستی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و واحد علوم و تحقیقات، کرج، 23 تا 24 آذر 1384. صفحات 562-563. (1384)
 • جداسازی و شناسایی قارچ های بیمارگر کرم ابریشم در استان گیلان. سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران رشت. دانشگاه گیلان. (1384)
 • بیژننیا، ع. ر.، صورتی، ر. و صیداوی، ع. ر. 1383. ارزیابی پارامترهای اقتصادی در کرمابریشم تغذیه شده با چند واریته اصلاح شده توت در مقایسه با یک کلون بومی. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران (جلد اول: آفات). دانشگاه تبریز، 7 تا 11 شهریور 1383. صفحه 451. (1383)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • مدیریت تلفیقی کود آلی و مایه تلقیح باکتریایی بر بعضی ویژگیهای بیوشیمیایی و مورفولوژیکی درخت توت (1400)
 • بررسی تاثیر استفاده از کودهای شیمیایی (مایع و جامد) و آلی در توتستانها بر خصوصیات زیستشناختی، بیوشیمیایی و اقتصادی کرم ابریشم توت (1400)
 • مطالعه روی پینه زایی زمستانه قلمه های توت قبل از کاشت و تاثیر آن بر سرعت ریشه آغازی (1399)
 • بررسی بهره وری مخلوط محصولات زراعی و علوفه ای با درخت توت در توتستان های استان گیلان " 1397 -1399. (1399)
 • ارزیابی کمی و کیفی برگ توت مورد مصرف در پرورش کرم ابریشم تحت تیمارهای آبیاری بارانی و شرایط دیم – پروژه مشترک با دانشگاه گیلان- 1398- 1399 (1399)
 • آنالیز بیان ژن افتراقی جهت شناسایی ژنگاه های درگیر در مقاومت/حساسیت ژنتیکی کرم ابریشم به بیماری پبرین با استفاده از RNA-Seq " مشترک با گروه پژوهشی کرم ابریشم دانشگاه گیلان و دانشگاه SLU سوئد. 1398. (1398)
 • تاثیر عصاره های گیاهانی (سیر، چای، نعناع فلفلی و آویشن) و باکتری های آنتاگونست در کنترل (Fusarium oxysporum) عامل پوسیدگی طوقه و ریشه توت در استان گیلان. (1398)
 • ارزیابی کشت انواع علوفه مناسب در مناطق مختلف استان گیلان " مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی گیلان 84-89.. (1389)
 • بررسی تاثیر استفاده از کودهای شیمیایی( مایع و جامد) و آلی در توتستان ها بر خصوصیات زیست شناختی، بیوشیمیایی و اقتصادی کرم ابریشم توت" مرکز تحقیقات ابریشم کشور 85-87.. (1387)
 • بررسی تاثیر باکتری های آنتاگونیست علیه آنتراکنوز و خشکیدگی سرشاخه درختان توت در اثر colletotrichum.SP و selerotonia sclerotiorum " مرکز تحقیقات ابریشم کشور. 85-87.. (1387)
 • " ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و اثرات آمیخته گری صفات اقتصادی کرم ابریشم با استفاه از معادلات مدل مختلف در سیستم تلاقی چرخشی " مرکز تحقیقات ابریشم کشور 83-86. (1386)
 • ارزیابی بررسی اثر آموزش های ترویجی در افزایش تولید پیله نوغانداران " مرکز تحقیقات ابریشم کشور 85-86.. (1386)
 • بررسی تاثیر سولفات روی، تنظیم کننده های رشد گیاهی و زمان تهیه قلمه در ریشه زایی قلمه های توت" مرکز تحقیقات ابریشم کشور. 82-85. (1385)
 • بررسی تاثیر سم آدمیرال بر صفات کمی و کیفی کرم ابریشم " مرکز تحقیقات ابریشم کشور 82-84.. (1384)
 • بررسی کشت توام صنوبر با کلزا در استان گیلان " مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی گیلان 84-86.. (1384)
 • بررسی روند تغییرات وزنی و حجمی غده های ارقام سیب زمینی در تراکم های مختلف کاشت" در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- طی سال های 79-80 (1379)

تالیفات

 • کتاب راهنمای نوغانداری (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) - 1396 - فارسی
 • کتاب آلاینده های زیست محیطی در نوغانداری (انتشارات حقشناس) - 1386 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس مرکز تحقیقات ابریشم کشور (1383-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست مرکز تحقیقات ابریشم کشور (1395-1402)