مقالات فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 13، شماره 39