نشریه مطالعات توسعه اجتماعی – اقتصادی

Socio-economic development studies

نشریه مطالعات توسعه اجتماعی – اقتصادی به صورت دو فصلنامه و در گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا انتشار می‌یابد.

حوزه‌های موضوعی:

جامعه‌‌شناسی توسعه (توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )
جامعه شناسی ایران، توسعه و جنسیت،
جامعه شناسی اقتصادی و شهری و منطقه‌ای
گفتمان‌های توسعه اجتماعی – اقتصادی 
مباحث نظری در خصوص توسعه و کاربست‌های آن در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات