فصلنامه اقتصاد و توسعه پایدار

Economics and Sustainable Development

هدف اصلی مجله انتشار نتایج پژوهش‌ها، آرا و اندیشه‌های فرهیختگان در زمینه محور های مربوط به مجله است. مخاطبان اصلی این مجله را اساتید، پژوهشگران، متخصصان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دیگر افرادی تشکیل می‌دهند که موضوع‌های روز اطلاعات و فناوری اطلاعات را دنبال می‌کنند.

مجله ایرانی مطالعات توسعه سرزمین در محورهای زیر مقاله می پذیرد:
- آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای
- برنامه ریزی و توسعه شهری
- مدیریت و توسعه روستایی
- طراحی شهری و معماری
- مطالعات جغرافیای توسعه
- مدیریت جهانگردی
- اقتصاد شهری
- توسعه پایدار