مقالات فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 15، شماره 45