آقای ابوالقاسم هاشمی

Abolghasem Hashemi

دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی

Researcher ID: (181511)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران