مقالات فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 2، شماره 6