مقالات فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 7، شماره 22