مقالات فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 4، شماره 12