مقالات فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 14، شماره 43