مقالات فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 5، شماره 17