مقالات فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 19، شماره 58