آقای دکتر حسین عباسی نژاد

Dr. Abbasinejad, Hossein

استاد دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181509)

42
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی