آقای دکتر غلامرضا کشاورز حداد

Dr. GholamReza Keshavarz Haddad

دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181507)

2
37
4
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی