فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود.

این فصلنامه پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۴ ، از استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان نظام بانکی دعوت به‌عمل می‌آورد تا مقاله‌های تالیفی علمی- پژوهشی خود را در باب موضوعات پیشنهادی زیر یا سایر موارد مرتبط با مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، برای انتشار به فصلنامه ارسال نمایند. برخی از موضوعات و محورهای پیشنهادی فصلنامه عبارتند از:

۱. روش‌های تامین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات نوین بانکی و مالی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی

۲. نقش فن‌آوری اطلاعات و نوآوری‌های مالی در بانک‌ها

۳. روش‌ها و ابزارهای مدیریت پول و سرمایه در نظام‌های بانکی

۴. روش‌های نوین حسابداری در بانک‌ها

۵. حسابرسی و کنترل‌های داخلی بانک‌ها

۶. بررسی حقوق بانکی در نظام بانکداری اسلامی

۷. بررسی عقود شرعی نوین در بانکداری اسلامی

۸. بررسی مسائل بانکداری اسلامی در فضای اقتصاد بین الملل

۹. الگوها و روش های کمی در بانکداری و مالی

۱۰. تحلیل، نقد و بررسی نظام‌های مختلف بانکداری

۱۱. تحلیل مسائل بانک و بانکداری در ایران و سایر کشورها

۱۲. مسائل و چالش های مبتلا به کشور در حوزه بانک و بانکداری اسلامی

ویژگی‌های مورد نظر:

برخی از ویژگی‌های تعیین کننده در اولویت انتخاب و پذیرش مقاله‌های دریافت شده عبارتند از:

  • کاربردی و تجربی بودن
  • علمی – پژوهشی بودن مقاله
  • اصالت (منحصر به فرد بودن ایده مقاله، نوآوری و ارائه بینش جدید در موضوع مقاله)
  • بازنمایی واقعیات و مسائل مالی و بانکی کشور با توجه به مبانی نظری همراه با شواهد

نحوه ارسال مقالات:

ارسال مقاله تنها از طریق سایت فصلنامه به آدرس http://jifb.ibi.ac.ir مقدور می‌باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)