آقای دکتر رضا حبیبی

Dr. Reza Habibi

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (416252)

5
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی