بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی (روشهای تجهیز و تخصیص منابع)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 816

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIFB-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

کشور مالزی با داشتن تواناییهای عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی بهعنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک - های کشور مالزی توانستهاند با ارایه روشهای نوین بانکداری اسلامی ، نقش مهمی در جذبنقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداریبدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمامپتانسیلهای خود استفاده کند. در این تحقیق سعی میشود تا روش های تجهیز و تخصیصمنابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکافها و تفاوتهای موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از اینرو در بخش اول این مقاله نظام بانکداریمالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روشهای تجهیز و تخصیص منابع را به همراهانواع عقودی که میتواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانهای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وبسایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.

نویسندگان

ایمان غریب

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و کارشناس ارشد پژوهش بانک انصار