آقای دکتر محمد امیدی نژاد

Dr. Mohammad Omidinezhad

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (416245)

4
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور