شناسایی عوامل موثر بر رابطه های "بانکی شرکتی" شرکت ها

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 882

فایل این مقاله در 42 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBMCONF01_219

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392

چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه مورد استفاده اونگنا 1 1111 ( شکلگیری و جابجایی روابط بانکی شرکتی مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در منطقه مدیریت شعب شمال غرب بانک مسکن که تا سال 1931 حداقلپنج سال سابقه فعالیت داشتهاند، میباشد. در این تحقیق، شکل گیری رابطه در دو بعد تعداد و تمرکز و جابجایی رابطه نیز در دو بعد کاهش و قطع رابطه مورد بررسی قرار گرفته و از آن جایی که متغیرهای وابسته مورد بررسی ماهیتاً یا به صورت دوتایی) 1 یا 1( یا بهصورت بازه بین 1 و 1 و یا به صورت رتبهای ) 1 تا 5( بودهاند، برای بررسی اثر متغیرها بر تعداد روابط بانکی شرکتها از رگرسیونپوآسون 1، برای بررسی اثر متغیرها بر بیشترین سهم از ارتباط با بانکهای موجود از جانب شرکتها )تمرکز شرکت بر رابطه با بانک( ازمدل رگرسیون توبیت 9 و برای برآورد اثر متغیرهای مؤثر در قطع و کاهش ارتباط با بانک ها از مدل رگرسیون پروبیت 4 استفاده شده است. نتیجه بررسیها نشان می دهد شهرت، قیمت، کیفیت خدمات، نزدیکی شعبه، سرعت و روابط دوستانه بیشترین تأثیر را بر رابطههای بانکی شرکتی داشتهاند. همچنین خدمات وامدهی بانک و نیاز آتی شرکت به وام و تسهیلات، منجر به افزایش تعداد روابط بانکی می شوند. نکته جالب توجه اینکه مرجع تصمیمگیرنده تأثیر بالایی داشته و در شرکتهایی که شخص مدیرعامل در انتخاب بانک نقش تعیین کننده دارد تعداد روابط کاهش و در عوض احتمال قطع روابط به شکل معناداری افزایش یافته است.

نویسندگان

محمدتقی تقوی فرد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمد امیدی نژاد

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری

محمدحسن مرادی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بانکداری از موسسه عالی آموزش بانکداری