کارایی شعب بانک سپه ایران با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل پوششی دادههای پنجره ای (مطالعه موردی: شعب درجه 3 بانک سپه شهر مشهد)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 588

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIFB-2-4_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

از آنجا که بانکها، از بخشهای مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از اینرو، ارزیابی عملکرد بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از روشهای ارزیابی متداول روش پوششی دادهها میباشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیری بهطورمقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیمگیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی دادهها پنجرهای مبتنی بر مدل ورودی گرا تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاسNDRS استفاده شده است.با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سالهای 87 تا 92 شناسایی میشوند. ورودیها هزینههای کارکنان و حجم کلیه سپردههای جذب شده و خروجیها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب میباشند. براساس نتایج تحلیل پوششی دادههای پنجرهای، شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشتهاند.70 درصد از بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشتهاند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.

کلیدواژه ها:

کارایی ، تجزیه و تحلیل پوششی دادهها ، تحلیل پنجرهای ، بانک سپه

نویسندگان

حامد ژیانی رضایی

عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد مشهد

سیاوش گلزاریان پور

عضو هیات علمی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مجید ماهیان

کارشناس ارشد مدیریت بانکداری