CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کارایی شعب بانک سپه ایران با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل پوششی دادههای پنجره ای (مطالعه موردی: شعب درجه 3 بانک سپه شهر مشهد)

عنوان مقاله: کارایی شعب بانک سپه ایران با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل پوششی دادههای پنجره ای (مطالعه موردی: شعب درجه 3 بانک سپه شهر مشهد)
شناسه ملی مقاله: JR_JIFB-2-4_002
منتشر شده در شماره 4 دوره 2 فصل پاییز و زمستان در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد ژیانی رضایی - عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد مشهد
سیاوش گلزاریان پور - عضو هیات علمی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مجید ماهیان - کارشناس ارشد مدیریت بانکداری

خلاصه مقاله:
از آنجا که بانکها، از بخشهای مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از اینرو، ارزیابی عملکرد بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از روشهای ارزیابی متداول روش پوششی دادهها میباشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیری بهطورمقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیمگیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی دادهها پنجرهای مبتنی بر مدل ورودی گرا تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاسNDRS استفاده شده است.با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سالهای 87 تا 92 شناسایی میشوند. ورودیها هزینههای کارکنان و حجم کلیه سپردههای جذب شده و خروجیها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب میباشند. براساس نتایج تحلیل پوششی دادههای پنجرهای، شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشتهاند.70 درصد از بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشتهاند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.

کلمات کلیدی:
کارایی، تجزیه و تحلیل پوششی دادهها، تحلیل پنجرهای، بانک سپه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/665387/