مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 15، شماره 60