آقای دکتر بهمن کارگر

Dr. bahman kareghar

دانشیار جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177781)

15
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی